sayfa iconBİRİMLER

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE


ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Kuruluș, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı , Park Bahçeler Müdürlüğünün kuruluș , görev, yetki vesorumlulukları ile çalıșma ve usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2) Bu yönetmelik Park Bahçeler Müdürlüğündeki personelin görev , yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını kapsar.


Dayanak


MADDE 3) Park Bahçeler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıștır.


Kuruluș


MADDE 4) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.


Tanımlar


MADDE 5) Bu yönetmelikte geçen;


Belediye         : ................. Muradiye Belediyesi’ne

Büyükșehir : ................. VanBüyükșehir Belediyesi’ne

Bașkanlık : ................. Muradiye Belediye Bașkanı’na

Bașkan         : ................. Muradiye Belediye Bașkanı’na

Bașkan Yardımcısı : ................. Muradiye Belediye Bașkan Yardımcısı’na

Müdürlük         : ................. Park Bahçeler Müdürlüğü’nü

Müdür         : ................. Park Bahçeler Müdürü’nü

Șeflik         : ................. Etüt Proje Șefliği , İhale ve Kontrol Șefliği, Fidanlık Șefliği,

                 .................. Muhasebe ve Levazım Șefliği, Arazi Kontrol Șefliği, Atölyeler Șefliği

Șef                 : ................. Etüt Proje Șefini, İhale ve Kontrol Șefini, Fidanlık Șefini,

                 .................. Muhasebe ve Levazım Șefini, Arazi Kontrol Șefini, Atölyeler Șefini

Çalıșmalar : ................. Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elamanları, memur, ișçi , sözleșmeli ve diğer personeli


Yönetmelik : .................Park Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalıșma Yönetmeliğini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM


Teșkilat - BağlılıkTeșkilat


MADDE 6-

a) Park Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı așağıda belirtilen șekildedir.


Müdür

Teknik Elamanlar

Memurlar

İșçiler

Sözleșmeli Memurlar

Hizmetli Personel

Diğer Personel

b) Müdürlüğün teșkilat yapısı așağıdaki gibidir.

Müdür

Yönetici Yardımcısı

Etüt-Proje șefliği

İhale ve Kontrol Șefliği

Fidanlık Șefliği

Atölyeler Șefliği

Muhasebe ve Levazım Șefliği

Arazi Kontrol Șefliği

Kalem Memuru

Diğer Personel


c) Belediye ve bağlı kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilișkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları , görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iș ve ișlemlerin daha etkin ve verimli yürütebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Bașkanın onayı ile kadro karșılığı olmak sızın hizmet gereği ‘‘Büro Sorumlusu’’ ve ‘‘Yönetici Yardımcısı’’ görevlendirilmesi yapabilir.


d) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teșkili , söz konusu birimde görev yapmakta olankadrolu șefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleștirilebilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.


Bağlılık


MADDE 7-) Park Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Bașkanına veya görevlendireceği BașkanYardımcısına bağlıdır. Bașkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kiși eliyle yürütür.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İlke, Görev, Yetki ve Sorumluluk


Çalıșma İlkeleri


MADDE 8-)

a) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalıșma ilkeleri, așağıda sıralandığı gibidir.


b) Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler bașlığı altında yazılı ilkelereuygun hareket etmek.


c) İlçemizdeki yeșil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği Standartlarınaulaștırmayaçalıșmak.


d) İlçemizde yașayan Engelli ve Yașlıvatandașlarımızın, genç ve sağlıklı vatandașlarımızkadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.


e) Halkın dıșarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının,park ve bahçelerimizin, tercih ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.


f) Çocukları Televizyon ve İnternetin zararlı etkilerinden kurtarmak amacıyla; çocuknüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, çocuk oyun guruplarıyla desteklenmiș Çocuk Parkları olușturmak.


Müdürlüğün Görevi


MADDE 9) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.


a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu,5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İș Kanunu, Ağaçlandırma Yönetmeliği ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.


b) İmar planında park, çocuk bahçesi , spor alanları, yaya bölgeleri, piknik alan ve yeșilalan olarak tesisi edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek ve uygulamasını yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak.


c) Mevcut yeșil alanların ve parkların koruma , bakım (budama, form budama, yabani ot alımıçapalama, ilaçlama , gübreleme , temizlik, sulama vs.) ve onarımı yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak.


d) Ağaçlandırma çalıșmaları yapmak veya yaptırmak. (Toplu ağaçlandırma ve yol kaldırım ağaçlandırmaları yapmak)


e) İlçe sınırları içerisinde fidan ve ağaç dikme kampanyaları düzenlemek. Bu konuda eğitim kurumlarıyla, kamu kurum ve kurulușlarıyla, sivil toplum kurulușlarıyla, meslek kurulușlarıyla ișbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak.


f) İlçenin yeșillenmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genișletmek, yenibitkisel materyaller üretmek veya satın almak.


g) Kamu Kurum ve Kurulușlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalıșmalar dahilinde yardımcı olmak.


h) Yeșil alanlarda sulama ve elektrik tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyalarıgibi park donatılarının temini, montesi , tamir ve bakım ile ilgili çalıșmalar yapmak veya yaptırmak.


ı) Șehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırma 


i) Vatandașlardan gelen dilek ve șikayetlerin değerlendirerek, sonuçlandırılmasını sağlamak


k) Görev alanımız içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.

l) Kıșın acil önlem ekibi kurarak yoğun kar yağıșı olduğu zamanlarda yol açma , ağaçlarınve kaldırımların kar temizliği çalıșmalarını yapmak.

m) Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç söküm makinesiyle tașınmasını gerçekleștirmek.


n) Çevre ile ilgili adli konularda Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilirkişilik görevinin yapılmasını sağlamak.


o) Vatandașlara çevre bilincinin așılanması konusunda çalıșmalar yapmak.


ö) Stratejik planlarda öngörülen ve onaylanarak programa alınan yeșil alanların ( park,çocuk bahçesi, spor alanı, yaya bölgeleri, piknik alanı v.b. ) peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda tasarım ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.


p) Belediyeye ait yeșil alanlarda kullanılan elamanların (bank , piknik masası, çöp sepeti,oyun grupları, spor aletleri v.b.) temin, montaj, bakım ve korunmasını yamak veya yaptırmak.


r) Tüm yeșil alanlarda proje gerektirmeyen küçük inșaat ișlerini yapmak veya yaptırmak.


s) Teknik araștırmalar yaparak Van koșullarına uygun bitki çeșitlerini belirlemek ,kalitesini arttırmak, uygun alanlara dikimini sağlamak.


ş) Bașkanlık makamınca verilen kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler ile diğer mevzuatlara uygun görevleri yapmak.


t) Yukarıda belirtilen iș ve ișlemler için gerekli her türlü araç, gereç ve donanımı temin etmek.


Müdürlük Yetkisi


MADDE 10) Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Bașkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


Müdürlüğün Sorumluluğu


MADDE 11-) Park ve Bahçeler Müdürlüğü , BelediyeBașkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarifedilen görev ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.


Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu


MADDE 12 )

a) Bașkan adına müdürlüğü temsil eder.


b) Müdürlüğün İdari ve Teknik her türlü ișlerini kanun, yönetmelik, bildiri, genelge veBașkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare eder.


c) Müdürlüğün çalıșma esaslarını gözden geçirerek plan ve programlamaları yapar veçalıșmaların programlara uygunluğunu sağlar.


d) Seflikler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirler alır ve denetler.


e) Her türlü tasarım tedbirlerini alınmasını ve denetlemesini yapar.f-)Yıllık Programlar hazırlatır ve programa uygunluğu denetler.


g) Yapılacak ișlerin denetimini yerinde sağlar ve etkinlik artırıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.


ı) İhtiyaçların tespitini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.


i) Müdürlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek eğitim çalıșmalarını planlar.


k) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kișidir. Müdürlüğü her tülü çalıșmalarını düzenler.


l) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve MüdürlükPersonelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir.


m) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.


n) Yasarlarla verilen her türlü ek görevi yapar.


o) Uygulama çalıșmalarına yönelik yenilikleri gerekli araștırmalar, ön incelemeleryaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.


ö) Vatandașa çevre bilincini vermek amacı ile her türlü bilgilendirme ve tanıtımçalıșmalarını ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonu sağlar.


p) Șehirdeki tüm yeșil alan ve parkların bakımını sağlar.


r) Yeni yapılacak olan park, yeșil ve çocuk alanlarının belirlenerek plan ve projelerininhazırlanıp, ihale edilen ișlerin gerekli koordinasyonunu sağlar.


s) Sezonuna göre iș programı yaparak, Belediye ve șirket elamanlarının organizasyonve kontrolünü sağlar.


ş) Vatandașșikayet ve taleplerini değerlendirir.


t) İdare ile irtibatlı çalıșır.


u) Park ve yeșil alanların bakım v.b. ișleri kapsayan ihale dosyasını hazırlatır.


ü) Geçici süre görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin șartlarına haizolan birini Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunma yetkisi.


v) Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlar.


y) 28532 Sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Hakkındaki Yönetmeliğin, kurulunolușumubașlıklı 6. maddesi gereğince Belediyemiz İș Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda ișișveren vekili olarak görev yapar.


z) Bașkan ve bağlı olduğu Bașkan Yardımcısına karșı sorumludur ve

üstlerinden aldığı emir ve görevleri eksiksiz yerine getirir.


Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu


MADDE 13) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelereistinaden ve kendisine tevdi edilen ișleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre karșısorumludur.Bu sorumluluk kapsamında park bahçeler müdürü biriminde görevli personel arasında görev ve iş dağılımını yaparak ilgili personele tebliğ eder ve bu iş bölümü ve görev dağılımı kapsamında personel iş ve işlemlerini denetler.

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Görev ve Hizmetlerin İcrasıGörevin Alınması


MADDE 14) Görev, Bașkanın veya müdürlüğün bağlı olduğu Bașkan Yardımcısının vereceği plan,program ve direktiflerinden alınır.


MADDE 15) Görev, müdürlüğe evrakın gelmesiyle alınır.


MADDE 16) Kalem memuru dıșında kalan müdürlüğün tüm elamanlarına verilen belgeler , dosyalarve tüm ișler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.


Görevin Planlanması


MADDE 17) Park Bahçeler Müdürlüğündeki iș ve ișlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm birimler bu plan dahilinde ișleri yürütmek zorundadır.


Görevin Yürütülmesi


MADDE 18) Müdürlükte görevli tüm personel , kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmeliklerdoğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEȘİNCİ BÖLÜM


İș Birliği ve Koordinasyon


Müdürlük Birimleri Arasında İșbirliği


MADDE 19-)

a) Müdürlük dahilinde çalıșanlar arasındaki iș birliği ve koordinasyon , müdür ve yöneticiyardımcısı tarafından sağlanır.


b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.


c) Müdür, evrakları gereği için ilgili șefliğe tevzi eder. Bir șefliğe bağlı olan personelarasındaki ișbirliğișefler tarafından sağlanır.


d) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerindenayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya , yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eșyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni göreviyle devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslimi yapmadan görevden ayrılma ișlemleri yapılmaz.


e) Çalıșanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eșyalar birim amirininhazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim eder.Diğer Kurum ve Kurulușlarla Koordinasyon


MADDE 20)

a) Müdürlükler arası yazıșmalar müdürün imzası ile yürütülür.

b) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Büyükșehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar, Müdür ve Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

c) Diğer müdürlük ve kurulușlarlaiș gereği bilgi alıșveriși için yazılı koordinasyonyapılabileceği gibi , sonucu bir protokole bağlanan toplantı ile de yapılabilir. Bu toplantılar müdür seviyesinde yapılabileceği gibi Bașkan Yardımcıları seviyesinde de yapılabilir.


ALTINCI BÖLÜM


Evraklarla İlgili İșlemler ve Arșivleme


Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İșlem


MADDE 21

a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havaleedilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.


b) Evraklarla ilgili personele zimmetle ve imza karșılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklarilgili kayıt defterine sayılarına göre ișlenir, dıș müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt ișlemleri elektronik ortamda yapılır.Arșivleme ve Dosyalama


MADDE 22 )

a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazıșmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.


b) İșlemi biten evraklar arșive kaldırılır.


c) Arșivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zamanda çıkarılmasından kalem memuru ve ilgili amiri sorumludur.YEDİNCİ BÖLÜM


Denetim


Denetim , Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri


MADDE 23-)

a) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.


b) Müdür 1. Sicil Amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.


c) Müdür 1. Derece Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda ișlemleri yürütür.


d) Müdürlükte çalıșan tüm personelin izin, rapor, derece, ve kademe ilerlemesi ,ödüllendirme ve cezalandırma v.d. ișlemlereilișkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutar.


e) Disiplin cezaları personelin kadro ve unvanına göre  ilgili mevzuatlar çerçevesinde uygulanır.


 


SEKİZİNCİ BÖLÜM


Son Hükümler


Çeșitli ve Umumi Hükümler:


MADDE 24-)

a) Kamu kurum ve kurulușlarında gelen ve müdürlüğü ilgilendiren konularda yardımcı olmak.


b) Hayır kurulușlarından gelen (cami, dernek, yurt, vakıf v.b. ) talepleri imkanlar ölçüsünde değerlendirmek.


c) Yukarıda bahsi geçen kurulușlarla koordinasyon sağlamak suretiyle ağaçlandırma,park, bahçe ve diğer yeșil alan olușturma alanlarında yardımcı olmak.


d) Gönüllü kurulușlarla koordine sağlayarak Van’in ağaçlandırılması için ișbirliği Temin etmek.


e) Basınla temasa geçerek yeșili korumak için halkın bilinçlendirilmesi programlarının yapılmasını sağlamak.


f) Orman yangınlarının önlenmesi için eğitici fikirler hazırlamak.


Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:


MADDE 25) İș bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.


Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik 


MADDE 26) Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa yürürlükte olan Park ve Bahçeler  müdürlüğüne ait yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmenlikte Hüküm Bulunmayan Haller


MADDE 27) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.


Yürürlük


MADDE 28) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 29) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf