sayfa iconBİRİMLER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Kuruluş, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Kuruluş

MADDE 1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.


 Amaç

MADDE 2) Bu yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluș, görev, yetkive sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 3) Bu Yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını kapsar


 Dayanak

MADDE 4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; yürürlükteki 5393 sayılı Belediye kanunu, Devlet Memurları, sözleşmeli personeller,  işçilerle ilgili kanunlar  ve  ilgili diğer mevzuatlar esas alınmıştır.


Tanımlar

MADDE 5) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;


Bașkan

: .................

Muradiye Belediye Bașkanı,

Belediye

: .................

Muradiye Belediyesi,

Bașkanlık

: .................

Muradiye Belediye Bașkanlığı,

Büyükșehir

: .................

Van Büyükșehir Belediye Bașkanlığı,

Müdürlük

: .................

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

Müdür

:………….

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM


 Teșkilat ve Bağlılık


Teșkilat

MADDE 6-)

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı așmamak üzere Müdür, șef, memur, ișçi ve sözleșmeli personelden olușmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Personel yapısı așağıda belirtilen șekildedir.

Müdür
 
Memurlar

İșçiler

Sözleșmeli personel

Diğer Personel

 
b) Müdürlüğün organizasyon yapısı așağıdaki gibidir.

 

Müdür

İșçi Özlük Birimi

Memur Özlük Birimi

İș Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Eğitim Birimi

Organizasyon șemasındaki yatay ve dikey hiyerarșik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye Bașkanının onayıyla olușur ve yürürlüğe girer. Belediye Bașkanı organizasyon yapısını re’sen değiștirmeye yetkilidir.


Bağlılık

MADDE 7) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Bașkanına veya görevlendireceği Bașkan Yardımcısına bağlıdır. Bașkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kiși eliyle yürütür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk


 


Müdürlük Yetkisi

MADDE 8) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa ve diğer mevzuat hükümlerine  dayanarak Belediye Bașkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Bașkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özenle yapmak ve yürütmekle sorumludur.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü Bașkanlık Makamına karșı temsil eder.

a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kișidir. Müdürlüğün her türlü çalıșmalarını düzenler.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tahakkuk amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.  Derece Disiplin amiridir.

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyon sağlar.

ç) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

d) Belediyenin istihdam yönetimi, ișgücü planlaması ve organizasyonu performans değerlendirme, öneri ödül sistemi, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiș genel politika ve prensiplere uygun olarak planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araștırmalar yapmak, tüm birimlerin uyum içinde çalıșabilmesi için eleman seçim ve yerleștirmesini yapmak, kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimleri sağlamak sureti ile birim içi verimi artırmak, personele yönelik verimi artırıcı çalıșmalar yapmaktan Bașkanlık Makamına karșı ve varsa Bașkan Yardımcısına sorumludur.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğün Görevleri

MADDE 11) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4688/6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleșme Kanunu, 4857 sayılı İș Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İș Sözleșmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kurulușlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değișikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

b) Belediye ve Bağlı Kurulușları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde; ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda memur, sözleșmeli personel, sürekli ișçi ve geçici iș pozisyonlarında çalıșacak personellerin istihdamının sağlanması amacıyla; kadroların tespiti, kadro ihdası, kadro değișikliği, kadro iptali, sürekli ișçi kadroları, kadroların kullanımı ve kadro kütükleriyle ilgili iș ve ișlemleri mevzuata uygun bir șekilde yürütmek. Bu konularda Belediye Meclisine sunulması gereken bilgileri, evrakları, teklifleri ve gerekçe raporlarını; süresinde ve eksiksiz olarak sunmak ve Belediye meclisinin almıș olduğu kararları uygulamak ve müdürlük uygulamalarıyla ilgili meclis kararlarını arșivlemek.

c) Belediyedeki memur personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili; memur alımı,özlük dosyası tanzim etme, atama, aylık maaș, zam ve tazminatlar, aile yardımı, sosyal yardımlar, toplu sözleșmeden kaynaklanan mali ve sosyal haklar, sosyal güvenlik, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, intibak, idari görevlere atanma, görevde yükselme, sınıf değișikliği, görev ve yer değișikliği, geçici görevlendirme, ikinci görev, vekalet görevi, askerlikle ilișkiler, sendika ilișkileri, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, rapor, geçici iș göremezlik hali, hamilelik halinde çalıșma ve süt izni, aylıksız izin, mal bildirimi, disiplin cezaları, nakil, emeklilik ve istifa konularına ilișkin iș ve ișlemleri mevzuata uygun bir șekilde yürütmek, ve tayin, terfi kadro değișikliği, askerlik durumları, ücretsiz izinler unvan değișiklikleri gibi özlük bilgilerini süresi içinde HİTAP programına ișlemek,

ç) Belediyedeki ișçi personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili; ișçi alımı, özlük dosyasıtanzim etme, atama, ișyeri bildirimi, ișe bașlama ve sosyal güvenlik, aylık maaș, sosyal hak ve yardımlar, çalıșma süreleri, fazla mesai, gece mesaisi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıșma, iș sözleșmesi, toplu iș sözleșmesi, toplu iș sözleșmesinden doğan mali ve sosyal haklar, sendika ilișkileri, askerlikle ilișkiler, görev ve yer değișikliği, çalıșma koșullarında değișiklik, izin, hastalık, rapor, geçici iș göremezlik hali, hamilelik halinde çalıșma ve süt izni, mal bildirimi, disiplin cezaları, emeklilik, kıdem tazminatı, sözleșmenin feshi, istifa konularına ilișkin iș ve ișlemleri mevzuata uygun bir șekilde yürütmek.

d) Belediye Kanununun 49. Maddesine göre çalıștırılacak sözleșmeli personellerin sözleșmelerini hazırlamak ve Bașkanlık Onayına sunmak, uygun görüldüğünde sözleșmelerin yenilenme ve iptal ișlemlerini yapmak üzere belediye meclisine sevk işlemlerini yapmak. Sözleșmeli personellerin özlük dosyalarını tanzim etme, ișe bașlama ve sosyal güvenlik, aylık sözleșme ücreti tahakkuku, çalıșma süreleri, görev ve yer değișikliği, çalıșma koșullarında değișiklik, izin, hastalık, rapor, mal bildirimi, disiplin cezaları, emeklilik, kıdem tazminatı, sözleșmenin feshi, istifa konularına ilișkin iș ve ișlemleri mevzuata uygun bir șekilde yürütmek.

e) Kamu kurum ve kurulușlarındaki memurlar arasından, belediyemizde birim müdürüve üst yönetici kadrolarına yapılacak geçici görevlendirmelere ilișkin yazıșmaları ve tüm resmi ișlemleri Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütmek. Bu personellerin görevlendirildikleri süre zarfındaki özlük ișleri, mali hakları ile diğer sosyal hakları, sosyal güvenlik ișlemleri, izinleri ve ayrılıșlarına ilișkin iș ve ișlemleri mevzuata uygun bir șekilde yürütmek.

f) Belediye Bașkanının özlük hakları ile ilgili her türlü iș ve ișlemleri; 5393 sayılı Belediye Kanununu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun bir șekilde yürütmek.

g) Belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Bașkan Yardımcılarının özlük hakları ile ilgili olarak; özlük dosyası tanzim etme, ișe bașlama, taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumuyla ilișkilendirme, aylık ödenek, izin, hastalık, rapor, geçici iș göremezlik hali, mal bildirimi, istifa konularına ilișkin iș ve ișlemleri mevzuata uygun bir șekilde yürütmek.

ğ) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Belediyemizde staj yapma talepleriolan öğrencilerin taleplerini almak ve mesleki eğitim durumlarına göre gruplandırarak süresi içerisinde Bașkanlık makamına sunmak. Staj yapmaları uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü iș ve ișlemleri ilgili mevzuata uygun bir șekilde yürütmek.

h) Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; tüzel kișiliği kaldırılarak Belediyemize katılan belediyelerin kadrolarının ve personelinin; devralma, uygun kadro ve unvan, atama ve mali haklarına ilișkin iș ve ișlemlerini mevzuat çerçevesinde yapmak.

ı) İș kanununun; Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru ve benzeri durumdaki kișileri çalıștırma zorunluluğunu içeren maddeleri çerçevesinde; mevzuatın belirlediği miktar yada oranlardaki özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri durumdaki ișçiyi; mesleklerine uygun ișlerde, sağlık kurulu raporuna göre beden ve ruhi durumlarına uygun ișlerde çalıștırmakla ilgili her türlü iș ve ișlemi ilgili mevzuata uygun olarak bașlatmak, takip etmek, yapmak ve sonuçlandırmak.

i) Belediye birimlerinde görevli          ișçi personelin Disiplin ișleriyle ilgili olarak;Disiplin dosyalarını tanzim etmek,Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerine ilișkin bilgi ve tespitleri toparlamak,Disiplinsizliği görülen personele mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi için ilgili dosya ve evrakları disiplin kurullarına sunmak,Disiplin kurullarının sekretaryasını yapmak,Disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarını uygulamak ve arșivlemek.

j) Kanunda belirtilen süreler içerisinde tüm birimlerdeki memur personelin bașarı ve performans bilgilerini toplamak ve değerlendirmek. Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatında belirlenmiș olan sayı, miktar ve oranları geçmemek üzere; bașarı durumlarına göre Belediye Memurlarına ikramiye ödenmesi konusunda Encümence karar alınmak üzere Bașkanlık Makamına teklifte bulunmak ve alınan Encümen Kararlarını uygulamak.

k) Belediyemiz adına, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleșme Kanunu çerçevesinde kamu ișvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken iș ve ișlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek. İlgili mevzuat kapsamında; ve Sendikaya üye olan memurların üyelik bildirimlerini almak,Üyelikten çekilme bildirimlerini almak ve bildirimin bir örneğini süresi içerisinde ilgili sendikaya göndermek,Memuriyet görevinden çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanları ilgili sendikalara süresi içerisinde bildirmek,Sendikaların ve konfederasyonların temsilcileri ile yönetim ve denetim kurullarında görev alan personelin hak izinlerini mevzuata uygun olarak düzenleyip kullandırmak,Sendika ve konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılan personelin; süresi içerisinde yazılı olarak bașvurması halinde, kurumdaki görevine atanmasıyla ilgili yasal iș ve ișlemleri yapmak.

l) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleșme Kanununun 22. maddesive Yerel Yönetim Hizmet koluna ilișkin Mali ve Sosyal haklara dair imzalanan toplu sözleșme gereğince Belediyemizde görev yapmakta olan memur personele yönelik Sosyal Denge Sözleșmesi Çalıșmalarını yürütmek, imzalanması halinde maaș tahakkuklarını yapmak, yılık izin dıșındaki izin ve raporlarda kesintileri takip etmek,

m) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleșme Kanununun “Sendikave konfederasyonların üye sayılarının tespit edilmesi ve Toplu Sözleșme Görüșmeleri” konularını içeren hükümleri çerçevesinde;Her yılın 15 Mayıs tarihi itibarıyla (kanunda belirlenmiș olan tarih itibarıyla) kurumun kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden ișçi statüsü dıșında çalıșan kamu görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listeyi hazırlamak,Her yıl 15 Mayıs tarihini takip eden 5 iș günü içerisinde ( kanunda öngörülen tarih ve süreler içerisinde) Tespit Toplantısı düzenlemek ve bu toplantının yer ve zamanını süresi içerisinde sendikalara ve diğer katılımcılara bildirmek, toplantıya kurum adına ișveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisinin katılımını sağlamak,

n) Belediyemiz adına, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İș Sözleșmesi Kanunu çerçevesinde;İșveren ile ișçi sendikaları arasında yapılması gereken iș ve ișlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek.Toplu Sözleșme için yetkilendirilecek sendikanın tespit edilmesine ilișkin olarak; Çalıșma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistikleri takip etmek, istatistiklerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe aykırılık durumunda süresi içerinde itiraz etmek ve gerektiğinde iș mahkemesine bașvurulmasını sağlamak.Gerektiğinde; toplu iș sözleșmesi yapmak üzere, Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazıyla bașvurarak yetkili ișçi sendikasının tespitini istemek.Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen sendika ile toplu sözleșme görüșmelerinin mevzuata uygun bir șekilde yürütülmesini sağlayacak tüm prosedürleri Belediyemiz adına takip etmek ve yürütmek. Toplu iș sözleșmesi sürecinin tüm așamalarında, Belediyemizin yetkililerini zamanında ve sağlıklı bir șekilde bilgilendirmek ve toplantılarda hazır bulunmalarını sağlamak.Toplu görüșmenin sonunda anlașmaya varılırsa; taraflarca imzalanan toplu iș sözleșmesinin bir nüshasını Belediyemiz adına teslim almak ve muhafaza etmek. Uyușmazlık olması durumunda ise; mevzuatta ișverence yapılması gereken iș ve ișlemleri belediyemiz adına takip etmek ve yürütmek.Kanuni grev için aranan șartlar gerçekleșmeden yapılan grevler ile siyasal amaçlı grev, genel grev, dayanıșma grevi, ișyeri ișgali, iși yavașlatma, verimi düșürme ve diğer direnișler hakkında kanun dıșı grevin müeyyidelerinin uygulanmasını sağlamak.İșyeri güvenliğinin sağlanmasını, makine ve demirbaș eșyalar ile gereçlerin korunmasını, hammadde ile yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmasının önlenmesini, hayvan ve bitkilerin korunmasını gerçekleștirecek ișçilerin; kanuni grev ve lokavt kapsamı dıșında tutulmasını sağlayacak yasal iș ve ișlemleri süresi içerisinde yapmak.

o) Belediye Meclisi Denetim Komisyonunun dıșarıdan Uzman görevlendirmeyi uygungörmesi ve istemesi durumunda; kurum dıșından görevlendirilecek uzman personellerle ilgili özlük iș ve ișlemlerini yürütmek. ( Gerekli görülmesi halinde; bu görev Bașkanlık Makamı’nın OLUR’ u ile Belediyenin bir bașka birimine verilebilir.)

ö) Müdürlüğün faaliyet konularına ilișkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerinisüresi içerisinde yerine getirmek. Gerektiğinde diğer müdürlüklerden gelen hizmet içi eğitim taleplerini almak ve değerlendirmek. Kamu kurum ve kurulușları, Üniversiteler, meslek kurulușları ve sivil toplum kurulușları ile ișbirliği ve ortak çalıșmalar planlayarak, belediye birimlerinin hizmet içi eğitim taleplerini karșılamak.

p) Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin Belediye personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programların, Belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Belediyede veya yurt içinde yetiștirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanır.

r) Belediye personelinin akademik çalıșmalarıyla ve yüksek öğrenimleriyle ilgili olarak gerekli izinleri ve onayları almak.

s) Görevde yükselme eğitim ve sınavlarıyla ilgili olarak; sınavı öncesi ve sonrası yapılacak iș ve ișlemleri ilgili mevzuata uygun bir șekilde yürütmek.

ş) Kamu kurum ve kurulușlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kurulușlarının mesleki eğitimle ilgili seminer ve kurs programlarından belediye personelini süresi içerisinde haberdar etmek.

t) Personelin belediyeden, müdürlükten ve diğer birimlerden beklentilerini ve belediye hizmetleriyle ilgili görüș ve düșüncelerini tespit etmek amacıyla personelle sınırlı olarak anket yapmak/ yaptırmak.

u) Personelin hizmet bilincini artırmak ve belediyemize karșı aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla; seminerler, konferanslar, sergiler, yarıșmalar ve kampanyalar, sportif ve sosyokültürel amaçlı organizasyonlar düzenlemek, uzmanlardan olușan jüriler olușturmak, derecelendirmeler yapmak ve teșvik amaçlı ödüller vermek. Buna ek olarak; broșür, kitapçık, CD, film çalıșması yaptırmak ve bu çalıșmaları belediye personeline dağıtmak, bu konuda basın yayın kurulușları ve üniversitelerle ișbirliği yapmak.

ü) 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince belediyemizdeiș sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli çalıșmaların koordinasyonunu İș Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından sağlanır.

v) OHSAS 18001 İș Sağlığı Ve Güvenliği Kalite yönetim Sisteminin gerektirdiği çalıșmaları yapar.

y) İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürü ilgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda biriminde çalışan personeller arasında görev ve iş dağılımı yaparak personelin görev ve sorumluluklarını yazılı olarak belirler ve tüm personele tebliğ ederek bir suretini özlük dosyalarında muhafaza eder.

z) Tüm belediye personellerine ait özlük dosyalarının kilitli dolaplarda  düzenli olarak tutulmasından ve muhafasından insan kaynakları müdürü ve personelleri müştereken sorumludurlar.


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Görev ve Hizmetlerin İcrası


Görevin Planlanması

MADDE 12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki iș ve ișlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.


Görevin Yürütülmesi

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 


 BEȘİNCİ BÖLÜM


İșbirliği ve Koordinasyon


 

Müdürlük Birimleri Arasında İșbirliği

MADDE 14) Müdürlük dâhilinde çalıșanlar arasındaki ișbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Müdürlükte görevli personellerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eșyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma ișlemleri yapılmaz.

ç) Çalıșanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eșya birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.


Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 15)

a) Müdürlükler arası yazıșmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

b) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar; Müdür ve Bașkan Yardımcısının parafı Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


 

ALTINCI BÖLÜM


Denetim

 


Denetim ve Personel Disiplin Hükümleri

MADDE 16)

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 1. Derece Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda ișlemleri yürütür.

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalıșan tüm personelin izin, rapor, dereceve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma v.b ișlemlere ilișkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

ç) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birimmüdürü ve bağlı bulunduğu bașkan yardımcısı sorumludur. YEDİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 17) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, varsa kullanılan daha önce yürürlükte olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalıșma Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıștır. 


Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 18) İșbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerineuyulur. Disiplinle ilgili ișlemlerde disiplin amirliği yönetmeliğine uyulur.


 


Yürürlük


MADDE 19) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer.


 


Yürütme


MADDE 20) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf