sayfa iconBİRİMLER

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İMAR VE ȘEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluș

 

MADDE 1) İmar ve Șehircilik Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.

 

Tanımlar

 

MADDE 2) Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları așağıdaki gibidir.

 

Müdürlük            : .................Muradiye Belediyesi İmar ve Șehircilik Müdürlüğü

 

Müdür                 : .................Muradiye Belediyesi İmar ve Șehircilik Müdürü

 

Çalıșma İlkeleri

 

MADDE 3) İmar ve Șehircilik Müdürlüğü’nün çalıșma ilkeleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

a) Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler bașlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 

b) Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel alanlar yapmak.

 

c) Kent estetiğinin ve kentsel beğeni düzeyinin geliștirilmesi için cephe mimarisi ve peyzaj çalıșmalarına yön vermek.

 

ç) Engellilerin kent yașamında karșılașacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.

 

Personel Yapısı

 

MADDE 4) İmar ve Șehircilik Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı așmamak üzere Müdür, Mimar, Mühendis, șef, memur, vizeli ișçi, ișçi ve sözleșmeli personelden olușmaktadır.

 

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 5) İmar ve Șehircilik Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Bașkanına ve Belediye Bașkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Bașkan Yardımcısına bağlı olarak çalıșır. Müdürlük bünyesindeki; Planlama İșlemleri, Harita ve İmar Uygulama İșlemleri, Proje Kontrol ve Ruhsat İșlemleri, Yapı Denetim ve İskan İșlemleri, numarataj konularıyla ilgili alt birimlerden olușur.

 

Organizasyon șemasındaki yatay ve dikey hiyerarșik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye Bașkanının onayıyla olușur ve yürürlüğe girer. Belediye Bașkanı organizasyon yapısını re’sen değiștirmeye yetkilidir.

 

 

 

İmar ve Șehircilik Müdürlüğünün Görevleri

 

MADDE 6) İmar ve Șehircilik Müdürlüğünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükșehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Van Büyükșehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Genel Tebliğleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İș Kanunu ve diğer Kanun-Tüzük ve Yönetmeliklerin kendilerine verdiği sair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

 

b) Planlama İșlemleriyle ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda;1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,Islah İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,Revizyon İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,Koruma Kurullarının uygun görüșleri doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Planlarını hazırlamak,İmar Planı Değișikliklerini hazırlamak,Yapılan bütün bu çalıșmaları Bașkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince onaylanan planları Büyükșehir Belediye Meclisinde görüșülmek üzere Büyükșehir Belediyesinin ilgili dairesine göndermek.

 

c) İmar uygulamalarıyla ilgili olarak, kesinleșen imar planları doğrultusunda; Uygulama imar planlarını (parselasyon planlarını) yapmak / yaptırmak, askı-ilan ișlemleri ve itirazlarını değerlendirmek. Parselasyon planları, İfraz, tevhit, ihdas, yola terk, irtifak dosyalarını inceleyip onay için Belediye Encümenine sunmak. Parselasyon planları, ifraz, tevhit, ihdas, yola terk ve irtifak dosyalarını, kadastral kontrollerinin yapılması için Kadastro Müdürlüğüne göndermek,Uygunluk halinde tapu tescili için dosyanın Tapu Müdürlüklerine gönderilmesini takip etmek.

 

ç) Halihazır Haritaları yapmak ve Yol Profillerini belediyenin ilgili birimleriyle koordineli olarak hazırlamak / hazırlatmak.

 

d) İmar Durum Belgesi (Çap) ve Yol Kotu Belgesi vermek.

 

e) Proje kontrolleriyle ilgili olarak, Yapı Ruhsatı almak üzere yetkili mimar ve mühendislerce hazırlanmıș olan; Mimari Proje, Peyzaj Projesi, Isı Yalıtım Projesi , Jeolojik Etüd, Statik Proje, Sıhhi Tesisat Projesi, Kalorifer Tesisatı Projesi , Havalandırma Tesisat Projesi ve Asansör Avan Projesi gibi projeleri; imar mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek, eksiklik yoksa projeleri tasdik etmek. Elektrik Tesisatı Projesi, Enerji Kimlik Belgesi, Doğalgaz Tesisatı Projesi, İletișim Tesisatı Projesi, Yangın Tahliye Projesi, Yangın Algılama Projesi, Yangın Söndürme Projesi ve Asansör Uygulama Projesi gibi projeleri de Yetkili Kurulușların onayıyla birlikte istemek.

 

f) Yapı Ruhsatı ișlemleriyle ilgili olarak, projelerin tasdik edilmesi ve mevzuatta öngörülen ișlemlerin tamamlanmasını müteakip; Özel yapılarda 3194 sayılı imar kanununun 21. 22. 23. maddelerine göre ilgililerin Yapı Ruhsatlarını (İnșaat İzin Belgesi) vermek. Resmi yapılarda ise 26. maddeye göre ilgililerin Yapı Ruhsatlarını (İnșaat İzin Belgesi) vermek.

 

g) Yüklenicinin veya fenni mesulün ölümü yada değișikliği halinde, sorumlu yapı denetim kurulușunun değișikliği durumunda Yapı Ruhsatlarını yenilemek.

 

ğ) Yapı Ruhsatı formunda adı geçen ve yapı denetim kurulușlarınca yapılan Temel Vizesi, Subasman Seviye Kontrolü, Isı Yalıtım Vizesi gibi vize ișlemlerine ilișkin kontrolleri yapmak ve projelerine uygunluk halinde ise onay ișlemlerini yapmak.

ı) Cins Değișikliği ișlemlerini yapmak.

i) Ruhsatlı binaların inșaatı sürecinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereğince; Yapı Denetim Kurulușlarının Hizmet Bedellerinin (Hakediș) tahakkuk ve ödeme ișlemlerine esas teșkil eden evrakları kontrol ederek onaylamak.

 

j) Yapı denetim kurulușları ile bu kurulușlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin sicil notlarını, Yapı Denetim Sistemi üzerinden ilgili formlara kayıt ederek onaylamak.

 

k) Yapı ruhsatı almıș olan binaların tamamlanmasından sonra yapılan incelemede;Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığının, Kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığının, Yapı Denetim Kurulușuyla , SGK ve ilgili Vergi Dairesi ile ilișiğinin olmadığının, tespit edilmesi halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 30. Maddesine göre Yapı Kullanma İzin Belgesini (İskan) tanzim ederek vermek.

 

m) Asansörlere ilişkin mevzuat çercevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak, asansör tescil belgesini vermek, ilgili ve yetkili kuruluşlarla gerekli işbirliğin tesis etmek.

 

İmar ve Șehircilik Müdürünün Görevleri

 

MADDE 7) İmar ve Șehircilik Müdürünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

1) Müdürlüğün; diğer idareler nezdinde takibi gereken iș ve ișlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 

2) Müdürlüğün faaliyet konularına ilișkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 

3) Müdürlük personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak hizmet içi eğitimlerini sağlamak. Personelin hizmet bilincini artırmak ve Belediyemize karșı aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla; seminerler, konferanslar düzenlemek. Gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden söz konusu eğitimler için destek talep etmek ve koordinasyon halinde eğitim programını gerçekleștirmek.

 

4) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Muradiye Belediyesi resmi web sitesinde (www.muradiye.bel.tr) yayınlanmak üzere ilgili birime fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akıșı sağlamak.

 

5) Bașkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; Savcılıkların, Mahkemelerin, Sorușturma İzni Yetkililerinin, Sayıștay Denetçilerinin, Yetkili Müfettișlerin ve Mahkemelerce görevlendirilmiș bilirkișilerin talep etmiș oldukları evrak ve dosyaların “Aslı Gibidir” veya “Aslına Uygundur” onayı yapılmıș nüshalarını tam olarak ve zamanında ilgililere vermek.

 

Yukarıda sayılan yetkili kiși ve kurumlarca , evrakların asıllarının talep edilmesi durumunda; evrakların “Aslı Gibidir” veya “Aslına Uygundur” onayı yapılmıș nüshalarını hazırlanarak dosyasında muhafaza edilir ve asılları denetim ve incelemeden sonra geri alınmak üzere ilgili kiși yada kurumlara teslim edilir.

 

6) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan dayanıklı tașınır mallar ile dayanıklı tașınırların bakım ve onarımı için gerekli olan her türlü yedek parça ile tamir takımı ve bakım-onarım malzemelerini uygun șartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale ișlemlerini koordine etmek ve gerçekleștirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birimlere yada personele sevk ve teslimatını yapmak, garanti süreleri içerisindeki arıza ve fonksiyon kayıplarını izlemek, gerektiğinde garanti belgelerindeki ücretsiz tamir yada değiștirme hükümlerinin ișletilmesini sağlamak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcılar hakkında gerekli yasal ișlemleri bașlatmak ve hukuki süreci takip etmek, gerektiğinde bu dayanıklı tașınırların montaj, demontaj, tamir ve bakımlarını yaptırmak.

 

7) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun șartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale ișlemlerini koordine etmek ve gerçekleștirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birim yada personele sevk ve teslimatını yapmak.

 

8) Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal ișlerini yaptırmak, bunların her an çalıșır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.

 

9) Faaliyet alanına giren ișlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak.

 

10) Müdürlüğe ait olan tașınır mallardan; ekonomik ömrünü tamamlamıș veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen ve hizmet dıșı bırakılması gerekenlerin hurdaya ayırma çalıșmalarını yapmak. Hurdaya ayrılan malzemelerin Belediye tarafından belirlenmiș olan birime teslimini sağlamak.

 

11) Müdürlüğün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için pankart ve afiș hazırlatmak, hazırlanmıș olan afișleri ve pankartları uygun görülen yerlere astırmak.

 

12) Müdürlüğün görev alanına giren konularda; müdürlük personelinin bilgi ve görgüsünün geliștirilmesi için gerekli her türlü araștırma, geliștirme, gezi ve inceleme faaliyetinde bulunmak. Gerektiğinde bu faaliyetlere; belediye meclis üyelerinin, müdürlük uygulamalarına destek olabilecek diğer birim personellerinin, ișbirliği yapılan kurum ve kurulușların temsilcilerinin katılımlarını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili giderleri müdürlük bütçesinden karșılamak.

 

12) İșçi çalıștırılarak yapılan bütün ișlerde; 4857 sayılı İș Kanunu, İș Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket etmek.

 

13) Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlașmazlık ve dava süreçlerin Hukuk İșleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Bașkanına ve bağlı bulunulan Bașkan Yardımcısı ve belediyeyi temsile yetkili avukata gerekli bilgi akıșını zamanında ve doğru bir șekilde yapmak.

 

14) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kurulușlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazıșmalar yapmak. Bașkan yada ilgili Bașkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dıșındaki bilgi ve belgeleri bașvuru sahibinin bilgisine sunmak. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

 

15) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım ișlerini ihale yolu ile gerçekleștirmek, kontrollüğünü yapmak,hak edișlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 

16) Belediyenin kollektif çalıșma gerektiren ișlerinde; ilgili birimlerle bilgi ve belge paylașımında bulunmak.

 

17) Müdürlükçe yapılan ișlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arșivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. Yapılan ișlemlerin tüm dokümanlarını;Sayıștay denetimi, Bakanlık denetimi, Belediye Meclisi denetimi, Bașkanlık denetimivle gerektiğinde idari yada adli incelemeler için düzenli bir șekilde hazır bulundurmak.

 

18) İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilișkin misyon ve vizyon olușturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ile süreç izleme ve değerlendirmesini yapmak, müdürlüğe ait tüm alt birimlerin ve gerektiğinde diğer birimlerin de katılımlarıyla müdürlüğün Stratejik Planını ve Bütçe Taslağını hazırlamak.

 

19) Stratejik Plan ve Performans Programına uygun faaliyette bulunmak. Kuruluș Brifingini hazırlamak. Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasıyla ilgili her türlü istatistiki veri ve kayıtları, süresi içerisinde Belediyenin ilgili birimine göndermek.

20) Belediyenin Strateji birimlerince hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalıșmaları yapmak.

 

Bu kapsamda;

 

          İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici ișlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüșülmek üzere Bașkanlık makamına sunmak,

          Organizasyon șemaları olușturmak ve bu șemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,

 

          Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,

 

          Müdürlüğün görev alanına giren ișlerle ilgili uygulama prosedürlerini hazırlamak ve bu prosedürleri uygulamak,

          Düzeltici ve önleyici faaliyet yazılımlarını yapmak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,

          Uygulama prosedürüne uygun İș Akıș Șemalarını hazırlamak,

 

          Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak,

          Hizmet standartlarını olușturarak hizmet alan özel ve tüzel kișilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiș üst kurumlara bildirmek,

          Gerekli envanter çalıșmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerini yerine getirmek,

 

          Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karșı iș güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afișlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

 

          Müdürlüğün ișleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandașın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiș yada el kitapçığı șeklindeki rehber çalıșmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaștırılmasını sağlamak.

 

21) Müdürlükler arasında kollektif çalıșma gerektiren konularda; yönerge tasarısı hazırlamak ve Bașkanlık Makamına sunmak.

 

22) Hizmet kalitesini artırmak ve personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliștirmek için; Belediye mevzuatı, arșivleme ve doküman yönetimi, teknolojiyi kullanma, takım çalıșması, üretkenlik, verimlilik, etik kurallar v.b. gibi hizmet içi eğitim çalıșması yapmak veya yaptırmak.

 

23) Müdürlüğün Çalıșma İlkeleri olarak ifade edilmiș olan hususların gereklerini yerine getirmek.

 

24) Müdürlüğün görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yürürlüğe giren Kanunlar ile Bakanlıklarca yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

 

25) Bașkanlık Makamının ONAY yada OLUR’unun gerektiği konularda; ilgili ișlem dosyasını ilgili mevzuata göre tam ve eksiksiz olarak  hazırlamak ve süresi içerisinde Bașkanlık Makamına sunmak.

 

26) Bașkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek. Çalıșma alanına giren ve Bașkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 

27) Müdürlüğün görevleriyle ilgili her türlü faaliyetin giderlerini müdürlük bütçesinden karșılamak.

 

28) Kıymetli evrakları, Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgelerini Müdürlük adına onaylamak ve ilgili mevzuata göre tam ve eksiksiz olarak üst onay için Bașkanlık Makamına sunmak.

 

29) Bașkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kurulușlarına, meslek kurulușlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kișilere karșı șahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla Müdürlüğü temsil etmek.

30) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iș ve ișlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 

31) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir șekilde sevk ve idare etmek.

 

32) Alt birimler arasında koordinasyonu ve çalıșma huzurunu sağlamak.

 

33) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

 

34) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlatmak.

          Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

 

          35) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleșmesini sağlamaya çalıșmak.

          36) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleștirilmesini sağlamak.

 

          37) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, ișlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

          38) Tașınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol ișlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. Tașınır malların muhafazasını, korunmasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlayacak bir tașınır mal yönetimini tesis etmek.

 

39) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleștirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak. Belediyenin diğer birimlerinde yapılacak olan tüm ihale komisyonları, kontrol ve denetim hizmetlerinde görev almak üzere birim personellerinin görevlendirilmesini yapmak.

 

40) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde ;

Hizmet standartlarının olușturulmasını temin ederek, hizmet alan gerçek ve tüzel kișilere duyurulmasını ve mevzuatında belirlenmiș üst kurumlara bildirmesini sağlamak.

 

41) Müdürlüğün organizasyon șemalarını olușturmak ve Bașkanlık Makamına onaya sunmak. Onaylandığı taktirde bu șemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,

42) Alt birimlerin ve birim sorumlularının görev tanımlarını yaptırmak, ilgililerine tebliğ etmek ve görev tanımlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek.

43) Müdürlük birimlerinin Uygulama Prosedürlerini, İș Akıș Șemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form ve dokümanları hazırlatmak ve personelin bu prosedürlere uyarak iș ve hizmet üretmesini temin etmek.

 

44) Gerekli envanter çalıșmalarını yaptırarak, müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

45) Müdürlüğe ait makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karșı iș güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlatmak ve afișlerinin gerekli yerlere asılmasını temin etmek.

 

46) Müdürlüğün ișleriyle ilgili olarak; hizmet alan vatandașın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiș yada el kitapçığı șeklindeki rehber çalıșmalarını yaptırarak hizmet alan tüm kesimlere duyurulmasını ve ulaștırılmasını sağlamak.

 

47) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kurulușlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak.

 

48) Müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemlerin etkin, verimli ve ilkelere uygun yürütülebilmesi için; müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlayacak girișim ve çalıșmaları yapmak.

 

49) Memur ve ișçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.Çalıșma koșullarını iyileștirmek.Personelin izin planını yapmak.İzin, fazla mesai ve arazi tazminatı gibi tüm özlük ișlemlerine yönelik çalıșmaların düzenli olarak yapılmasını sağlamak.Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir bașkasını,görevlendirmek.Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

 

40) Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek.

 

41) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; gerektiğinde ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük Görüșünü hazırlayıp sunmak.

 

 

42) İhtiyaç duyulduğunda müdürlük uygulamalarıyla ilgili toplanan Meclis İhtisas Komisyonlarına, müdürlüğü temsilen uzman personel görevlendirmek.

 

43) Mevzuatın öngördüğü; Encümen toplantısı, kurul ve komisyon toplantılarına katılmak.

 

44) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı yada Encümen Kararı gerektiği durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Bașkanlık Makamına sunmak.

 

45) Bașkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

 

46) Çalıșma alanına giren ve Bașkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 

İmar ve Șehircilik Müdürünün Yetkileri

 

MADDE 8) İmar ve Șehircilik müdürünün yetkileri așağıda sıralandığı gibidir.

 

a) İmar ve Șehircilik müdürünün görev ve sorumluluklarının ifasında;

 

Müdürlüğü;

 

          Bașkanlık Makamına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karșı doğrudan;

 

          Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kurulușlarına, meslek kurulușlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kișilere karșı ise Bașkanlık Makamının izni ve onayıyla șahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

c)- Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

ç) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

d) Bașkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma yada birleștirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiștirme konusunu teklif etmeye.

e) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araștırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,

f) Performans ölçümü ve istatistiki çalıșma yapmaya ve yaptırmaya,

g) İș ve ișlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iș ve ișlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

ğ) Çalıșma gurupları olușturmaya, görevlendirmeler yapmaya,

 


h) İhaleler için;Gerçekleștirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,Üst yönetimce belirlenen üyeler arasından belirli sayıda komisyon üyesi belirlemeye, Birim personeli arasından yeteri kadar komisyon üyesini belirlemeye ve görevlendirmeye,

ı) Tașınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini bașlatmaya,

j) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,

k) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,

l) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İșleri Müdürlüğünden görüș sormaya,

m) İșlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler.

n) Kıymetli evrakları, Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgelerini Müdürlük adına onaylamak.

 

İmar ve Șehircilik Müdürünün Sorumlulukları

 

MADDE 9) İmar ve Șehircilik Müdürünün sorumlulukları, așağıda sıralandığı gibidir.

 

a) İmar ve Șehircilik Müdürü, Müdürlüğün görev alanlarına giren konulardaki iș ve ișlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; Belediye Bașkanına ve bağlı bulunduğu Bașkan Yardımcısına, Bașkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,Gerektiğinde Belediye Encümenine, Kollektif çalıșma gerektiren konularda; çalıșmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına yada kurullara, karșı sorumludurlar.

 

b) Müdür görev alanlarına giren konulardaki iș ve ișlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Bașkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Sayıștay’a, İlgili Bakanlıkların denetim organlarına, Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaștırmakla sorumludurlar.

 

c) Müdür, Bașkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Adli yada idari inceleme ve sorușturma așamasında, adli yada idari inceleme ve sorușturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaștırmakla sorumludurlar.

ç) İmar ve Şehircilik müdürü ilgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda biriminde çalışan personeller arasında görev ve iş dağılımı yaparak personelin görev ve sorumluluklarını yazılı olarak belirler ve tüm personele tebliğ ederek bir suretini özlük dosyalarında muhafaza eder.

 

İmar ve Șehircilik Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

 

                        MADDE 10) İmar ve Șehircilik Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmeleri Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İș Kanunu, 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüștürülmesi Hakkındaki Kanun, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Van Büyükșehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Asansör Bakım ve İșletme Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüștürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği, ab) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

                    

Denetim ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 11)

 a) İmar ve Şehircilik müdürü birimde çalışan tüm personelin (memur,kadrolu işçi, sözleşmeli personel, sürekli işçi vb.) disiplin amiri olup ilgi personeli her zaman denetlemeye yetkilidir.

 b)  İmar ve Şehircilik müdürlüğünde çalışan tüm personeller kadro ve unvanlarına göre tabi oldukları mevzuattan doğan disiplin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik

 

MADDE 12) Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa yürürlükte olan İmar ve Şehircilik müdürlüğüne ait yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmenlikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 13) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 14) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

MADDE 15) Bu yönetmelik hükümlerini Muradiye  Belediye Başkanı yürütür.

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf