sayfa iconBİRİMLER

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

YAZI İȘLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Temel İlkeler ve Tanımlar.

Amaç

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı; Muradiye Belediye Bașkanlığı Yazı İșleri Müdürlüğünün; Görev,Yetki, Sorumluluk ile Çalıșma Usul ve Esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2) Bu yönetmelik, Muradiye Belediye Bașkanlığı Yazı İșleri Müdürlüğü’nün; Görev, Yetki,Sorumluluk ile Çalıșma Usul ve Esasları ile birlikte, ișleyișini kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 18, 48 ve 49. maddeleri ile 5216sayılı Büyükșehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıștır.

Temel İlkeler

MADDE 4) Muradiye Belediye Bașkanlığı Yazı İșleri Müdürlüğü tüm çalıșmalarında;

a ) Uygulamalara ilișkin kayıt ve belgelerin her an denetime hazır bulundurulması,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik, kalite ve ihtiyaca uygunluk,

c) Kayıtların usulüne uygun, saydam ve erișilebilir bir șekilde tutulması,

ç) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,Karar alma, uygulama ve eylemlerde șeffaflık, Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik, Hesap verebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
Tanımlar

MADDE 5) Yönetmelik kavramlarının tanımları așağıdaki gibidir.

Belediye : ................. Muradiye Belediyesi’ni,
Bașkan : ................. Muradiye Belediye Bașkanı’nı
Üst Yönetici : ................. Muradiye Belediye Bașkanı’nı
Bașkan Yardımcısı : .................
Belediye Bașkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirileni,
Müdürlük : .................
Muradiye Belediyesi Yazı İșleri Müdürlüğü’nü,
Müdür : ................. Muradiye Belediyesi Yazı İșleri Müdürü’nü
Personel : .................
Muradiye Belediyesi Yazı İșleri Müdürlüğünde görevli Müdür ve Șef tanımı dıșındaki tüm personelleri,
Meclis : ................. Muradiye Belediye Bașkanlığı Meclisi’ni,
Encümen : ................. Muradiye Belediye Bașkanlığı Encümeni’ni,
Genel Evrak : ................. Yazı İșleri Müdürlüğü Genel Evrak İșlemlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluș, Personel ve Organizasyon Yapısı

Kuruluș

MADDE 6) Yazı İșleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendirenkısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.

Personel Yapısı

MADDE 7) Muradiye Belediyesi Yazı İșleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindekiunvan ve sayıyı așmamak üzere Müdür, șef, memur, ișçi ve sözleșmeli personelden olușmaktadır.

Organizasyon Yapısı

MADDE 8) Yazı İșleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Bașkanına ve Belediye Bașkanınıngörevlendirdiği ve yetki verdiği Bașkan Yardımcısına bağlı olarak çalıșır. Belediye Bașkanı organizasyon yapısını re’sen değiștirmeye yetkilidir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yönetim Planı, Müdürlük Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Planı

MADDE 9) Yazı İșleri Müdürlüğü așağıdaki birimlerden olușur.

Yazı İșleri Müdürü

Yazı İșleri Șefi

Yazı İșleri Müdürlüğü Bürosu
Genel Evrak (Gelen-Giden Evrak ve Posta) İșlemleri
Bilgi Edime Birimi İșlemleri

Meclis ve Encümen Kalemi

Meclis Bölümü İșlemleri

Encümen Bölümü İșlemleri


Müdürlük Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-1 ) Yazı İșleri Müdürünün Görevleri;

1)5393 sayılı Belediye Kanunu, 5594 sayılı Kanun, 6360 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu,4857 sayılı İș Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Belediye Meclisi Çalıșma Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
2)Yazı İșleri Müdürlüğünün, görev ve sorumluluk alanına giren konuları, belediye bașkanı ve/ veya bașkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda, personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar. Müdürlük faaliyetlerini denetler. Varsa aksaklıkları giderir. 
3)Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalıșma programları hazırlar veya hazırlattırır. Bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder. Bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir. Çalıșma koșullarını iyileștirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.
4)Personelin görev bölümü ve izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar, rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazıșmaları takip ve kontrol eder.
5)İșgücünün en faydalı șekilde kullanılması ve ișlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iș ve ișlemlerin ona uygunluğunu denetler,
6)Belediye Bașkanlığına; kurum, kiși ve birimlerden gelen-giden evrakların kaydının yapılmasını kontrol edip, onay, sevk ve havale ișleminden sonra, yerine ulașması ve arșivlenmesini takip eder.
7)Kurum ve birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydının yapılıp, yerine ulașmasını takip eder.
8)Bașkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüșülmesi için sevkli gelen evraklarla, Bașkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar.
9)Meclis toplantı tarihini, Belediye Bașkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden zabıta personeli marifetiyle, faks ve telefon aracılığıyla Meclis Üyelerine ulașmasının kontrolünü yapar,basın ilan kurumu aracılığı ile ilan ettirir, ayrıca belediye bașkanlığının internet sayfasından kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis Toplantısının yapılmasını sağlar.
10)Belediye Meclisinde görüșülen konuların karar özetlerini, toplantı tutanaklarını ve sıradaki meclis toplantısının ne zaman yapılacağının Belediye İnternet Sayfasından yayımını ve Meclis Toplantı gündeminin, Meclis Toplantı Salonu girișindeki ilan tahtasında ilan edilmesinin kontrolünü yapar.
11)Alınan Meclis Kararlarının, Belediye Bașkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye meclisine iade edilmemesi durumunda, yedi gün içinde Büyükșehir Belediye Bașkanlığına gönderilmesinin kontrolünü yapar, onaylanıp geri gelen kararların da Mülki Amire ulaștırılmasının kontrolünü yapar.
12)Belediye Bașkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda, Bașkanlık adına Encümen Gündemini hazırlanıp üyelere dağıtımını yaptırır, Encümen Toplantısına Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Bașkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin Memur Üyesi olarak toplantıya katılır veya bașkan tarafından görevlendirilmemișse, kayıt tutmak amacıyla toplantılara katılır veya görevlendireceği bir personel aracılığıyla bu iși yapar. Toplantıda alınan kararların yazılmasını, sonuçlarıyla birlikte Encümen Kayıt Defterine kayıt edilmesini, internet ortamından yayımının yapılmasını, yazılan kararların ilgili birimlere sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra, arșivlenmesini yaptırır. Bunlarla birlikte Encümen ve Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için gerekli iş ve işlemleri takip eder.
13)Meclis, encümen, genel evrak ișlemlerinin, kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.
14)Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir șekilde yürütülmesini sağlar.

15)Stratejik Planlama ile ilgili müdürlüğün hedeflerinin gerçekleștirilmesini sağlar.
16)Yazı İşleri müdürü ilgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda biriminde çalışan personeller arasında görev ve iş dağılımı yaparak personelin görev ve sorumluluklarını yazılı olarak belirler ve tüm personele tebliğ ederek bir suretini özlük dosyalarında muhafaza eder.

MADDE 10-2) Yazı İșleri Șefi’nin Görevleri

Meclis, Encümen ve Genel Evrak İșlemlerinin kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Yazı İșleri Müdürüne karșı sorumludur. Yazı İșleri Müdürü izinli, raporlu vb. nedenlerle bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder.

MADDE 10-3) Yazı İșleri Müdürlüğü Bürosunun Görevleri;

A)  Genel Evrak (Gelen-Giden Evrak ve Posta) İșlemleri

1-)Belediye Bașkanlığına kurum ve kișilerden, gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile gelen evrakların, bilgisayar ortamında kaydını yaptıktan sonra, Yazı İșleri Müdürüne iletilip evrakların genel kontrolleri Yazı İșleri Müdürünce yapılıp, onay için Belediye Bașkanına veya Belediye Bașkanının görevlendirdiği Bașkan Yardımcısına sunularak, evrak sevkinin yapılmasını sağlamak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını gerçekleștirmek.
2-)Belediyemizin müdürlüklerinden yurt içindeki ya da yurt dıșındaki resmi kurum ve kurulușlara, gerçek ya da tüzel kișilere gönderilecek evrakların kayıtlarını yaparak; dağıtım memurları aracılığıyla, elektronik yollarla ya da PTT kanallarıyla gönderilmesini sağlamak, posta giderlerini müdürlük bütçesinden karșılamak.
3-)Yazı İșleri Müdürlüğü ile ilgili evrakların (avans alma-kapama, malzeme alımı, kurumlara verilecek cevabi yazılar vb.) yazıșmaları yapar.Müdürlük bütçesini hazırlar, imza așamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
4-)Belediyemize iade edilen iadeli taahhütlü zarfların ilgili makam ve müdürlüklere ulaștırılmasını sağlamak.
5-)Bilgi İșlem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde; Belediyemize gelen evrak ile Belediyemizden giden evrakın kayıtlarının, Belediyemizce kullanılan yazılım programına uygun olarak elektronik ortamda tutulmasını sağlamak.
6-)Belediyemize gelen; elektrik, su, doğalgaz, telefon, mobil telefon, internet aboneliklerine ilișkin fatura ve mahsupların ilgili müdürlüklere süresi içerisinde ulaștırılmasını sağlamak.

B)  Bilgi Edinme Birimi İșlemleri
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan bașvurular, konusuna göre değerlendirip, istenilen bilgileri ilgili birimlerden alıp, süresi içerisinde e-mail ve posta yoluyla ilgili șahıslara bildirilmesini sağlar.


MADDE 10-4) Meclis ve Encümen Kalemi Görev ve Sorumlulukları

A)  Meclis Bölümünün görev ve sorumlulukları

Belediye Meclisinde alınan tüm kararlar için yasa ve yönetmeliklerde belirtilen șekil ve süre içerisinde gerekli ișlemler ile Belediye Meclis Toplantılarının sekreteryasını yapar. Bu kapsamda;

1-)Mecliste görüșülmesi gereken konular, istemde bulunan müdürlüğün, bağlı bulunduğu Bașkan Yardımcısı tarafından incelenip, Meclis Bașkanlığı adına yazılan bir yazıyla, Bașkanlık Makamına sunulduktan sonra, Bașkanın havalesi ile Meclis gündemine alınmasını sağlamak, yine mecliste görüșülmesi gereken konulara ait olan ve Yazı İșleri Müdürlüğü’ne gönderilen evrakın da, Bașkanın emir ve direktifleri doğrultusunda, Meclis gündemine alınmasını sağlamak,
2-)Meclis toplantı tarihi, yeri, saati ve gündem maddelerinin, Yasada belirtildiği șekilde hazırlanmasını sağlamak, en az üç gün önceden telefon, e-mail, SMS veya faks yolu ile Meclis Üyelerine bildirmek, ayrıca bu konudaki Bașkanlık duyuru ve çağrısını, çeșitli yöntemlerle halka duyurulmasını sağlamak,
3-)Belediye Kanunu ve diğer kanunlara göre meclise gönderilen evrakların, takip ișlemlerini Kanunlarda belirtilen șekil ve koșullara uygun olarak, süresi içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamak. (Birimlerce önerilen konuların; kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine göre olduğu açıkça belirtilmiș olması gerekir.)
4-)Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına gelip gelmediklerini belirlemek amacıyla her birleșim için, üzerinde toplantı tarihi ile meclis üyelerinin isim ve imzaları bulunan hazurun listelerini olușturmak, meclis üyelerine toplantı girișinde imzalatmak ve olușturulan bu listelerin bir suretinin Meclis Üyesi Huzur Haklarının ödenmesi için, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.
5-)Bir önceki meclis toplantısında alınan Meclis Kararlarını, sonraki ilk meclis toplantısında, meclis üyelerine dağıtmak,
6-)Meclis toplantılarının yapılabilmesi için, toplantı sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemeyi toplantı salonuna götürmek, meclis salonu ve görevlilerinin organizesini yapmak ve toplantıların sağlıklı bir șekilde gerçekleșmeni sağlamak,
7-)Meclis ișleyișinin, görüșmelerinin, karar alma șekil ve yöntemlerinin kanun ve yönetmelik hükümleri dâhilinde yapılmasını sağlamak,
8-)Meclisten İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar hakkında ilgili birimi bilgilendirmek, ilgili dosya veya evrakı, komisyonu toplamak üzere ilgilisine teslim etmek,
9-)Meclis üyelerince, Meclis Bașkanlığına verilen soru önerge örneklerinin, ilgili müdürlüğe gönderilmesini ve gelen yanıtların, Bașkana sunulduktan sonra, önerge sahibine iletilmesini sağlamak,
10-)Meclis kararlarının yazılması, Meclis Bașkanı ve Katiplere imzalatılması, onaylatılması ve konularına göre ilgili müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,
11-)Büyükșehir Belediye Bașkanlığı ve Kaymakamlığa gönderilmesi gereken Meclis Karar ve evraklarını hazırlamak, yasaların belirlediği zaman içerisinde göndermek ve sonucu hakkında ilgili birim müdürlüğüne ve Belediye Bașkanına bilgi vermek.
12-)Meclis toplantılarının görsel ve ișitsel kayıtlarını ve bu kayıtların çözümünü yaptırmak, toplantı tutanaklarını tutmak ve redakte etmek (yazılı metinde imla, yazım kuralları, noktalama ișaretleri gibi hataları düzeltmek), meclis kararlarını ve komisyon raporlarını yazmak, Meclis Bașkanı ve Katipler ile Komisyon Üyelerinin imza ișlemlerini tamamlatmak, alınan tüm kararlar için mevzuatta öngörülen süreler içinde gerekli diğer ișlemlerin yapılmasını sağlamak.
13-)Meclis Kararları kesinleștikten sonra, karar özetlerini hazırlamak, halkın bilgilendirilmesi amacı ile Belediyenin internet sitesinde yayınlanmasını ve İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan tahtalarına asılmak sureti ile duyurulmasını sağlamak,
14-)Meclis evraklarının düzenli olarak, kayıt ve arșivleme ișlemlerini yapmak,
15-)Meclis çalıșmaları ve müzakerelerini tutanak haline getirmek ve bu tutanakları müdürlük arșivinde süresi içerisinde saklamak.
16-)Kesinleșen kararları bekletmeksizin ilgili birimlere bildirmek.
17-)Belediye Meclisi Çalıșma Yönetmeliğindeki hükümler saklı kalmak ve Bașkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; ilgililerin talebi halinde, Meclis kararlarının aslı gibidir onayı yapılmıș nüshalarını ilgili kiși ve kurumlara vermek.
18-)Belediyemizin Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılması gereken ilanlara ilișkin ilan evraklarının takibini yapmak, ilanların yasal süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak,

Görevli Personel: İș ve ișlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından, Müdürlüğe karșı sorumludur. Üst Yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

B)  Encümen Bölümünün Görev ve Sorumlulukları

Belediye Encümenin sekreterya görevini yapmak. Bu kapsamda;

1-)Encümende, sadece Bașkan tarafından havale edilen evraklar görüșülebilir. Encümen evrakları havale tarihinden en fazla yedi gün sonrasına kadar görüșülmelidir. Encümene gönderilecek yazılarda silinti, kazıntı olmaması esastır. Düzeltme ve çizinti varsa da üzerleri mühürlenmiș ve imzalanmıș olmalı” hükümlerine göre, personelce teslim alınan evrakların, bahsedilen özelliklere sahip olup olmadığına dikkat etmek,duyurulmasını sağlamak,
2-) Daire Müdürlüklerinin; Encümende görüșülmek üzere Bașkanlık Makamınca havale olunan tekliflerini teslim almak, Encümen gündemini olușturmak, gündem konularını anlașılır bir dille, açık ve öz olarak yazmak, hazırlanan gündemi çoğaltarak Encümen Üyelerine dağıtmak,
3-) Encümence, usul ve esas yönünden uygun görülmeyen evrakları müdürlüğüne iade etmek.Encümeninin salt çoğunluk olmaması nedeniyle toplanamaması halinde, durumun karar defterine yazılmasını sağlamak.
Encümen toplantılarına katılmak, Encümen salonunu ve görevlilerin organizesini yapmak, Encümen toplantılarının sağlıklı bir șekilde gerçekleștirilmesini sağlamak,Gündeme alınan konuları ve encümence bu konular hakkında alınan kararları Encümen karar defterine yazmak, karar defterinin Encümen Bașkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlanmak,
Encümen toplantılarında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemeyi toplantı salonunda hazır bulundurmak,
4-)Encümende verilen kararları numaralandırarak, metin haline getirmek ve karar metninin Encümen Bașkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlamak, yazılan karar metinlerinin ilgili birimlere zamanında ulaștırılmasını sağlamak, encümen kararına katılmayan üyelerin, karara katılmayıș nedenlerini, karar metnine ve karar defterine aynen yazmak ve imzalattırmak,
5-)Encümen evraklarını düzenleyip, gerekli kayıt ve arșivleme ișlemlerini yapmak,
6-)Bașkanlıktan, Encümene gönderilen evrakın, zamanında ve eksiksiz olarak ilgili servise iletilmesini sağlamak,
7-)İmza ișlemleri tamamlanan kararları gecikmeden ilgili birimlere göndermek.
8-)Encümen üyeleri aylık ödenekleriyle ilgili olarak, Encümen Toplantı tarihleri ve bu toplantılara katılan üyelerle ilgili birimlerle yazışma yapılmasını sağlamak,
9-)Belediye Meclisi Çalıșma Yönetmeliğindeki hükümler saklı kalmak ve Bașkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; ilgililerin talebi halinde, Encümen kararlarının aslı gibidir onayı yapılmıș nüshalarını ilgili kiși ve kurumlara vermek.

Görevli Personel: İș ve İșlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karșı sorumludur. Üst yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Koordinasyon, Yürürlük ve Yürütme

Yazı İșleri Müdürlüğü’nün Uygulama Usul ve Esaslar

MADDE 11) Yazı İșleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğüngörev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

1-5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu,

2-5393 sayılı Belediye Kanunu,

3-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4-4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmesi Kanunu

5-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

6-5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

8-4857 sayılı İș Kanunu,

9-6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

10-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

11-4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

12-6245 sayılı Harcırah Kanunu,

13-5594 sayılı Kanun,

14-6360 sayılı Kanun,

15-Belediye Meclisi Çalıșma Yönetmeliği,

 


Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlișkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, İlgili bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve İlgili diğer tüm Mevzuatlar.

Ortak Hükümler

MADDE 12) Yazı İșleri Müdürlüğünde çalıșan tüm personel;

1-)Tetkik ișlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapıkları, yapacakları ișleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden bașkasına açıklamada bulunmaz.
2-)Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden, her vatandașa eșit davranır.
3-)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı, kendisinden sonra göreve bașlayan personele devretmedikçe, görevinden ayrılamaz.
4-)Müdürlüğü ilgilendiren çeșitli hizmetlerin, uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
5-)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalıșılır.
6-)Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun olarak çalıșır.
Faaliyetleri; Belediyemiz misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayıșla yürütür.
7-)Uygulamalara ilișkin kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurur.
8-)Kayıtları usulüne uygun saydam ve erișebilir bir șekilde tutar.

Yazı İșleri Müdürlüğü faaliyet konularına ilișkin mevzuatı takip edip, mevzuatın gereklerini süresi içinde yerine getirir.

Koordinasyon

MADDE 13)

Müdürlükler arası yazıșmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Bașkan Yardımcısının parafı, Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Yapılan ișlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İșleri Müdürlüğünden veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüș alınabilir.
Denetim ve Disiplin Hükümleri
MADDE 14)
a)Yazı İşleri müdürü birimde çalışan tüm personelin (memur,kadrolu işçi, sözleşmeli personel, sürekli işçi vb.) disiplin amiri olup ilgi personeli her zaman denetlemeye yetkilidir.
b)Yazı İşleri müdürlüğünde çalışan tüm personeller kadro ve unvanlarına göre tabi oldukları mevzuattan doğan disiplin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik 
MADDE 15) Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa yürürlükte olan Yazı İşleri müdürlüğüne ait yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmenlikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 16) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 17) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18) Bu yönetmelik hükümlerini Muradiye Belediye Başkanı yürütür.

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf