sayfa iconBİRİMLER

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

 

ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini,görevlerin yerine getiriliși ve yetkilerin kullanımında bașvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2) Bu yönetmelik, Muradiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalıșma düzeninikapsar.

 

Hukuki Dayanak

 

MADDE 3) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar.

 

Tanımlar

MADDE 4) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;


      Bașkan

: .................

Muradiye Belediye Bașkanını,

 Bașkan Yardımcısı

: .................

 

 Belediye

: .................

Muradiye Belediyesini,

 Birim

: .................

Zabıta Müdürlüğünü,

      Müdür

: .................

Birim  müdürünü  veya  müdür  vekilini  ve  sadece  verilen  yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

 

     Zabıta

: .................

Muradiye Belediye Zabıtasını, ifade eder.

                                                                        İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Nitelik, Bağlılık Görev ve Yetki Alanları

 

MADDE 5) Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup,bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçișleri bakanlığınca yürürlüğe konan 26490 Sayılı Zabıta Yönetmeliği ile belirlenir.

 

Belediye Zabıtasının Bağlılığı

 

MADDE 6) Belediye zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri așağıda olduğu gibidir.Belediye Zabıta Teșkilatı doğrudan Belediye Bașkanının emri altındadır. Gerektiğinde Belediye Bașkanı Zabıta Müdürlüğündeki iș ve ișlemlerin takibi için bir Bașkan Yardımcısı görevlendirebilir.Zabıta Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Bașkanı onayı ile belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirlikleri görev ve görevlendirme ve hizmet içi idari ișlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük ișlemleri ve nakilleri yönünden de zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.

 

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

 

MADDE 7) Belediye Zabıtasının görev ve yetki alanı, VanMuradiye Belediyesi sınırları ve ilgiliKanunların ișaret ettiği alanlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kuruluș ve Teșkilat

 

Kuruluș

 

MADDE 8) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kurulușları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak kurulmuștur.

 

Teșkilat

 

MADDE 9

a) Zabıta Müdürlüğü Teșkilatı, Müdür, Amir, Komiser ve Zabıta Memurları personelindenolușur.

 

b) Müdürlüğe bağlı olarak, Merkez Büro Amirliği, Ekipler Amirliği, Takip ve BilgilendirmeAmirliği, Pazaryerleri Amirliği, Kırsal Terminal Amirliği ve Zabıta Bölge Ekip Amirlikleri bulunmaktadır. Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Bașkanı yetkilidir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

 

MADDE 10) Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri așağıdaki gibidir.Zabıta Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilișkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İșletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kurulușlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değișikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.Zabıta Amiri ve Komiseri: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 17.maddesi b ve c bendi hükümleri doğrultusunda atanır.Zabıta Memuru: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13,14,16. maddeleri hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 11) Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir.

 

Zabıta Müdürünün Görevleri

 

                            -Müdürlüğü Bașkanlık huzurunda temsil eder.

 

                            -Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kișidir.

 

                            -Çalıșmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

 

                            -Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

 

                            -Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

 

                            -Müdürlükte çalıșan personelin bașarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

 

                            -Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm ișve ișlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin ișlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

                            -Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

 

                            -Belediye Bașkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek,

 

                            -Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

 

                            -Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değișikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak, 3

                            -Müdürlüğün çalıșma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalıșma saatlerini belirlemek, yetkisini așan konularda Belediye Bașkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,

 

                            -İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Bașkan Yardımcısı ve -Belediye Bașkanınakarșı sorumludur.

                            -Müdürlük ișlevleri ile ilgili Bașkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araștırmalar yaparak hazırlamak,

 

                            -Müdürlüğün çalıșma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalıșmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleștirmek, onaylanmıș yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

 

                            -Personeli ihtisas ve becerilerine göre, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun gördüğü birim ve görevde çalıștırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve ișin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak görevlendirmek,

 

                            -Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, kendi takip ve kontrolündeki Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek, (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.)

 

                            -Müdürlüğün Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisidir.

 

                            -Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,

 

                            -Teknolojik gelișmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleșme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

                            -Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Bașkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

                            -Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

 

                            -Zabıta teșkilatının daha verimli çalıșmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dıș kurulușlardan bilgi alıșverișinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kurulușlarlaiș birliği sağlamak,

-Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

-Bașkan, Bașkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

-Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, amirliklerin çalıșmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat (hizmet durumuna göre sözlü ya da yazılı) vermek,

 

-Müdürlük gelen evrakları ilgili amirlikler havale etmek, takibini yapmak,

 

-Müdürlük yazıșmaları imzalamak,

 

-Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

 

-Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

 

-Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalıșmalarını yapmak, yaptırmak,

 

-Müdürlük arșivini olușturmak, arșiv çalıșmalarını yapmak, yaptırmak,

 

-Bilgi edinme bașvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak,

 

-Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

-Personel arasında yazılı olarak görev dağılımını Bașkanlık Makamının bilgisi dâhilinde gerçekleștirmek.

-Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapmaktır.

 

-Müdürlük personelin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili periyodik ve ani denetimleri yapma, aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalıșmaların yapılmasını sağlamak

 

-Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Bașkanlık Makamına önerilerde bulunma, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazıșmalar yaparak bilgi vermek,

 

-Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili gerekli araștırma ve görüșmeleri yürütmekle birinci dereceden Bașkanlık Makamının bilgisi dâhilinde yürütmekten sorumludur.

 

-Müdürlük ișlevleri ile ilgili Bașkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araștırmalar yaparak hazırlamak,

-Teknolojik gelișmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleșme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

-Amirliklerden gelen günlük, aylık ve yıllık çalıșma raporlarını düzenleyerek Bașkanlık Makamına sunmak,

 

-Zabıta Müdürlüğü çalıșma saatlerini Günün zaman ve șartlarına göre Zabıta Müdürünün Bașkanlık Makamına teklifi ve Bașkanlık Makamı Olurları ile belirlenmesini sağlamaktır.

 

Zabıta Müdürünün Yetkileri

 

-Müdürlüğün ișlevlerine ilișkin görevlerin, Bașkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmak,

 

-Müdürlüğün ișlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Bașkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

-Müdürlük ile ilgili yazıșmalarda 1.derece imza sorumludur.

 

-Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme,

 

-Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiștirme gibi personel ișlemleri için bağlı bulunduğu Bașkan Yardımcısı veya Bașkanlık Makamına önerilerde bulunma,

 

-Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanıș zamanlarını tespit ve planlamasını yapma,

 

-Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kiși, birim ve kurulușlarla haberleșme, yetkilerine sahiptir.

 

Zabıta Müdürünün Sorumlulukları

 

Zabıta Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 


 

Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 12) Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir;

 

-Zabıta Amiri Belediye Zabıta hizmeti veren birimin bașı olarak; birimin sevk ve idaresi, disiplini, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

 

-Amiri olduğu birimin kanun tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Bașkanlığı ve üst mercilerin vermiș olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

 

-Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürlüğüne sunup icra ettirmek,

 

-Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalıșma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar.

 

-Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

-İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

-Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Zabıta Müdürüne teklif sunar.

 

-Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

 

Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13) Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir;

 

          -Zabıta Birim Amirinin verdiği görevi yürütmek,

 

          -Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıștırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

 

          -İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

-    Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

 

-Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve Yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıștığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

 

-Hizmetle ilgili olarak bașvuran kișilerin merci ve muhatabıdır. iș ve ișlemlerin, ișakıșına uygun olarak, süratli, verimli, ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.

-Emrindeki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında zabıta Amirine görüș ve teklif sunmak,

-Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalıșma ve yıllık izin programını hazırlamak,

 

-Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

 

-Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire bilgi verir. Bizzat denetimlerin bașında bulunmaktır.

 

Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 14) Zabıta Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir; Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir.İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Komiserine, Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Birim ve Amirlikler

 

MADDE 15) İhtiyaç halinde zabıta müdürünün teklifi ve belediye başkanın onayı ile alt birim ve amirlikler kurulabilir, kurulmuş olanlar kaldırılabilir. Yeni kurulacak Birim ve  Amirliklerin görev ve yetkilerini belirlemeye Belediye Bașkanı yetkilidir.

 

Müdürlüğe Bağlı Amirlikler ve Görevleri

 

MADDE 16- Amir, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler,yönetmelikler, Bașkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda ișlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karșı tam yetkili ve sorumlu kișidir.

 

 

 

                                                                                BEȘİNCİ BÖLÜM

 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İșbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

 

MADDE 17) Zabıta Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası așağıda gösterilmiștir.

 

-Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara ișlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

-Görevin planlanması: Zabıta Müdürlüğündeki çalıșmalar, Müdür ve ilgili amirler tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

-Görevin İcrası: Zabıta Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İșbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 18-1) Belediye birimleri arasında ve birim içi ișbirliği ve koordinasyon;

 

-Zabıta Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

-Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdürlük makamına verilir.

-Zabıta Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili amirliklere iletir.

 

-Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaștırır.

 

MADDE 18-2) Diğer kurulușlarla koordinasyon: Zabıta Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kurulușları ile özel ve tüzel kișilerle yapacağı önemli yazıșmalar, sorumlu personel, ilgili amir ve Müdürün parafı ile Belediye Bașkanı veya ilgili Bașkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

 

  

ALTINCI BÖLÜM

 

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük İçi Denetim

 

MADDE 19) Müdürlük içi denetim;

 

Personel en yakın amirinden bașlayarak denetime tabi tutulur.

 

Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

  

 

 

Denetim ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 20)

 a) Zabıta müdürü birimde çalışan tüm personelin (memur,kadrolu işçi, sözleşmeli personel, sürekli işçi vb.) disiplin amiri olup ilgi personeli her zaman denetlemeye yetkilidir.

 b)  Zabıta müdürlüğünde çalışan tüm personeller kadro ve unvanlarına göre tabi oldukları mevzuattan doğan disiplin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Çeșitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 21) İș bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümlerçerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik

 

MADDE 22) Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa yürürlükte olan Zabıta Müdürlüğüne ait yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmenlikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 23) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

 

MADDE 24) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 25) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Bașkanı yürütür.

 


 

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf