sayfa iconBİRİMLER

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü


Görevleri

a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak,

b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek,

d) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak,

e) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

f) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

g) Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde intikalini sağlamak,

h) Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek,

i) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde intikalini sağlamak,

j) Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek,

k) Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak,

l) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,

m) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek,

n) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek,

o) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,

p) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak,

q) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek,

r) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak,

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Mali Hizmetler Müdürü;

a) Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden,

b) Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından,

c) Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan,

e) Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından,

f) Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

g) Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından,

h) Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp yapmadıklarından,

i) Mutemetlere yapılan peşin ödemelerde meydana gelen para kayıplarından,

j) Sayıştay’a ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten,  sorumludur.SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf