sayfa iconBİRİMLER

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü


FEN İȘLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muradiye İlçe Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü’nün kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2) Bu Yönetmelik Muradiye İlçe Belediyesi Fen İșleri Müdürlüğü’nü ve bu müdürlüğün emrinde istihdam edilen memur, sözleșmeli personel, sürekli ișçi, geçici ișçi pozisyonlarında çalıștırılanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanununu, 22/02/2007 tarih 26442 resmi gazete sayılı Belediye ve Bağlı Kurulușları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıștır.


Tanımlar

MADDE 4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Bașkan                 : ................. Muradiye İlçe Belediye Bașkanı’nı,
Belediye                 : ................. Muradiye İlçe Belediyesi’ni
Müdür                 : ................. Muradiye Belediyesi Fen İșleri Müdürü’nü,
Müdürlük                 : ................. Muradiye Belediyesi Fen İșleri Müdürlüğü’nü
Birim                 : ................. Muradiye Belediyesi Fen İșleri Müdürlüğüne bağlı alt olușumları
Birim Yöneticisi : ................. Muradiye  Belediyesi  Fen  İșleri  Müdürlüğünde  Șef  kadrosunda görev yapan birim yöneticilerini.
Diğer Müdürlükler : ................. Fen İșleri Müdürlüğü dıșında kalan Muradiye Belediyesine bağlı müdürlükleri
Personel                 : ................. Müdürlüğe bağlı çalıșanların tümünü,
UKOME                 : ................. Van Büyükșehir Belediyesi Ulașım Koordinasyon Merkezi’ni
AYKOME            : ................. Van Büyükșehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni ifade eder.
Temel İlkeler

MADDE 5) 
Muradiye İlçe Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü tüm çalıșmalarında;Karar alma, uygulama ve eylemlerdeșeffaflık,Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,Hesapverebilirlik,Kurum içi yönetimde ve İlçe’yi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik,Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esastır.


İKİNCİ BÖLÜM


Kuruluș, Görev, Yetki ve Sorumluluklar, Çalıșma Șekli, Personel

Kuruluș

MADDE 6) Muradiye İlçe Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılıbelediye kanunun 48. Maddesi hükümlerine göre kurulmuștur.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7) Muradiye Belediyesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükșehir Belediyeleri Kanunu tarafından belirlenen yetki ve sorumluklarından, Fen İșleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek olanları așağıda sıralanmıștır:

1-Yıl içerisinde yürütülecek çalıșmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
2-Müdürlüğün çalıșma programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak

3-İlçenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bina, sosyal tesis, spor alanı, toplu konut, pazaryeri, otopark sağlık tesisi, mabet ve devlete ait her derecedeki okulunun inșaatı ile bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

4-Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem tașıyan mekânların ve ișlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak. korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inșa etmek.
5-İmar planı çerçevesinde yeni yolların yapılması için gerekli çalıșmaları yapmak. Mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla, yol genișletme ve yol daraltma çalıșmaları yapmak. Mevcut yolların ișlerliğini kaybetmemesi, ișlerliğini kısmen veya tamamen kaybetmiș yolların tekrar ișler hale getirilmesi için gerekli iș ve ișlemleri yapmak.

6-Sorumluluğu alanı içerisinde yer alan yollarda trafik güvenliğini ve akıșını düzenlemek.

7-Ulașımın sağlıklı bir biçimde devamlılığını sağlamak amacıyla kıș aylarında kar ve donla mücadele çalıșması yapmak.
8-İmar planına uygun olarak yaya yürüyüș yolları kaldırımlar, refüj, kavșak yapmak ve bunlara ait her türlü bakım, onarım çalıșması yürütmek.
9-Resmi veya özel kurulușlarla, vatandașlardan gelen yol kazısı ile ilgili talepleri değerlendirmek, kazı için onay verilmesi halinde, meclis kararıyla belirlenmiș rayiçler üzerinden ilgili kırım bedelini tespit etmek.

10-Yetki ve sorumluk alanına giren konularda kurum, kuruluș, vatandașlar ve diğer müdürlükler tarafından gelen talepleri değerlendirmek, gerektiği hallerde talepte bulunmak ve bunlara ilișkin yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yazıșmaların yapılmasıyla bunlarını takibini sağlamak.

11-Yürürlükteki ihale mevzuatı mucibince yapım, mal, hizmet ve danıșmanlık alım ihaleleri için; ihale öncesi hazırlık ișlemlerini, ihaleyi ve ihalenin sonuçlandırılması ișlemlerini yapmak.
12-İhale yoluyla yaptırılan ișlerin kanun, yönetmelik ve sözleșme hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli kontrolörlük görevini yerine getirmek. Bu ișlere ait ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan geçici ve kesin hesapların yapılarak ödeme evraklarının düzenlenmesi ve mali hizmetler müdürlüğüne sevk edilmesini sağlamak. 
13-Geçici kabul, kesin kabul, tasfiye vb. ișlemleri için gerekli görevlendirmeleri yaparak, komisyonların kurulmasını ve görev yapmasını sağlamak.
14-Yapılacak, yaptırılacak, yapılan veya yaptırılan ișlereilișkin; ihtiyaç raporu, proje, mahal listesi, ödemeye esas pursantaj listesi, teknik șartname, keșif, metraj, tutanak vb. dokümanları olușturmak ve düzenlemek.

15-Müdürlüğün görevlerini getirebilmesi için gerekli olan; demirbaș, iș makinesi, araç, gereç, ekipman, yedek parça kırtasiye malzemesi, iș elbisesi, koruyucu iș elbisesi, yapı malzemesi ve benzerlerine yönelik; ihtiyacın belirlenmesi, planlamanın yapılması, alımlarının gerçekleștirilmesi, depolanması, sarfına yönelik iș ve ișlemleri yapmak.

16-Müdürlüğün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan insan kaynağının belirlenmesini ve bunu karșılamaya yönelik gerekli talebi olușturmak. Müdürlük emrinde görev yapan personelin sevk ve idare etmek. Personelin özlük ișlemlerine yönelik gerekli iș ve ișlemleri yerine getirmek.

17-Çalıșma yerlerinin ve șartlarının, ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen normlara uygun hale getirilmesini, uygunluğu sağlanmıș olanlarının iyileștirilmesini ve devamlılığını sağlamak.
18-Belediye Bașkanlığının demirbașına kayıtlı olan her türlü motorlu aracın bakım ve onarımlarını sağlamak. Bu ișlemlere yönelik gerekli planı, programı, olușturmak ve uygulamak. Motorlu araçların kullanımına yönelik talimatnamelere uyulmasını sağlamak.

19-Görev ve yetki alanına giren konularda, resmi veya özel kurul, kurum, kurușlarla, belediyeye bağlı müdürlüklerle ortak çalıșmalar yürütmeye, gerektiğinde; bilgi, izin, görüș almaya, vermeye yönelik iș ve ișlemleri yürütmek.

Çalıșma Șekli

MADDE 8) Müdürlük, verimliliğin sağlanması ve etkinliğin arttırılması amacıyla görev konularına göre;yapım ișleri, idari isler, etüt-proje, yol ișleri ve makine ikmal birimi olarak beș farklı birime ayrılmıștır. Birimlerin bașında, müdür tarafından șef kadrosundan ataması yapılan birim yöneticileri bulunur. Personelin görev dağılımı müdürün onayıyla birim yöneticileri tarafından yapılır.

Birimlere ait görevler, müdürlük makamı tarafından liyakatlerine uygun olarak atanacak șef kadrosunda görev yapan birim yöneticileri tarafından yerine getirilir.

1- Yapım İșleri Birimi,

Müdürlük bünyesinde yapılan ve/veya yaptırılan toplu konut, bina, tesis, pazar yeri, spor alanı, otopark, istinat duvarı, sokak sağlıklaștırma vb. ișlerin yapımından, bakım ve onarımından sorumlu birimdir.

Müdürlük Kaynaklarıyla Yürütülen Yapım İșleri: Birim bünyesinde müdürlük personelitarafından yapılan ișler için gerekli olan; personeli, araç-gereci, iș makinesini, yapı malzemesini temin, sevk ve idare eder. Yapılan ișlerde verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasına yönelik planlamalar, uygulamalar ve denetimler yapar. Yapılan ișlerin fen ve sanat kurallarına uygunluğunu sağlar. Bu ișlerle ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatın uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumludur. Mevzuata ilișkin aykırılıkların düzeltir, düzeltilemeyen kısımlar için üstlerine bilgi verir, gerektiği hallerde tutanak tutar ve raporlar hazırlar.
Yükleniciler Aracılığıyla Yaptırılan İșler: Müdürlük tarafından yükleniciler aracılığıyla birimin görev ve sorumluk alanına giren ișlerde, müdürlük makamı tarafından yapılan görevlendirmeyle kontrolörlük hizmetini sağlar. Yükleniciler aracılığıyla yapılan ișlerde; yapılan ișlerin ihale dokümanı kapsamında sunulan proje ve mahal listelerinde belirtildiği șekliyle, yükleniciyle imzalanan sözleșme ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlar. Yüklenicilerin, uygulama esnasında yürürlükte bulunan ilgili mevzuata uymasını denetlemek ve sağlamak zorundadır. Kontrolörler hususlarda mevzuata aykırılıkların, tespiti ve düzeltilmesinden sorumludur. Kontrolörler mevzuata ilișkin öngörülemeyen bir durumun ortaya çıkması halinde sözlü veya gerektiği hallerde yazılı olarak birim yöneticisine bilgi verir.2- İdari İșler Birimi

Müdürlüğün; personel özlük, ihale, geçici ve kesin hesap ile sekretarya vb. idari islerinden sorumlu birimdir.
İhale İșleri: Müdürlük bünyesinde 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 2886 sayılı devletihale kanunu çerçevesinde gerçekleștirilecek olan ihalelere yönelik; ihtiyaç raporlarının düzenlenmesi, iș kalemi/iș gruplarına ait tariflerinin hazırlanması, kesif ve metrajlarının çıkarılması, teknik dokümanlarının olușturulması, fiyat araștırmalarının yapılması ve bunlara dayalı olarak yaklașık maliyetin hesaplanmasıyla kanunların ön gördüğü diğer ihale öncesi evrak ve ișlemlerin yapılmasını sağlar. İhale ișlem dosyasının olușturulmasını, ilgili mevzuata dayalı bicimde ihale edilmesini, ihaleye yönelik incelmelerin yapılmasını ve ihalenin sonuçlandırılmasını sağlar. Bu ișlemlereilișkin olarak ilgili mevzuatın takibinden, denetlenmesinden, yürütülmesinden, ilgili personellerin bilgilendirilmesinden sorumludur.

Mali Denetim İșlemleri: Gerçekleștirilen ihalelere yönelik kontrol görevlisi tarafındanhazırlanan ve/veya hazırlatılan hakediș raporlarının, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygunluğunu sağlamak ve denetlemekle görevlidir. Denetimin sağlanması amacıyla müdür tarafından bir inceleme görevlisi atanır. Müdür tarafından bir görevlendirme yapılmaması halinde, birim yöneticisi inceleyen görevini yürütür. İnceleme görevlisi ișlemlere yönelik bir yanlıșlık veya eksiklik tespit etmesi halinde; düzeltmeleri kendi yapabileceği gibi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanması amacıyla kontrol görevlisine/görevlilerine iade edebilir. Hakediș raporları inceleyen görevlisi tarafından onaylanarak imzalanmasından sonra müdürlük makamının imzasına sunulabilir. İnceleme görevlisinin hakediș raporlarını sadece mevzuata uygunluk noktasından denetleyebilir, fenni açıdan denetleme yetkisi ve sorumluluğu bulunmaz. İșin yürütülmesinden sorumlu kontrol görevlisi, ayni zamanda inceleme görevlisi olarak atanamaz.

Muamelat İșlemleri: Müdürlükle ilgili her türlü iç ve dıșyazıșmanın yürürlükte bulunanilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar. Bu amaçla müdürlüğe gelen her türlü yazılı evrakın ilgilisine sevk edilmesi amacıyla müdürlük makamına sunulmasına, müdürlük makamı tarafından sevk edilen evrakın ilgilisine zimmetlenerek teslim edilmesinden sorumludur. Müdürlük makamı veya diğer müdürlük personeli tarafından yapılacak olan yazılı belgelerin düzenler ve/veya düzenlenmesine yardımcı olur. Müdürlük tarafından hazırlanması gereken, belge, rapor ve sunumlara yönelik ilgili birimlerden bilgilerin toplanmasını, derlenmesini ve düzenlenmesini sağlar.

Personel Özlük İșlemleri: Müdürlük bünyesinde norm kadroda yer alan veya hizmet alımihalesi yoluyla ihdas edilen personelin izin, rapor, görevlendirme vb. özlük ișlemlerine yönelik belgelerin düzenlenmesinde kurumun insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü veya yüklenici firmanın ilgili birimleriyle irtibatı ve koordinasyonu sağlar. Kurum tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılımın sağlanması, personelin eğitim ihtiyaçlarının tespiti edilmesini ve karșılanması sağlamak amacıyla müdürlük makamına ve/veya insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne bilgi verir ve talepte bulunur. Müdürlüğün ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli insan kaynağının tespiti, buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan personelin temin edilmesi, ihtiyaç fazlası personelin ihtiyaç bulunan görevlere/müdürlüklere yönlendirilmesi konularında müdürlük makamına yardımcı olur, bu konularda müdürden gelen talepleri gerçekleșmesini sağlar. Personel devam ve mesai puantajlarını düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlar.
Çalıșma Ortamı ve Șartlarının Düzenlenmesi: Müdürlük emrinde çalıșan personelin,görevlerini yerine getirebilmesi ve verimliliğinin arttırılabilmesi için gerekli olan masa, koltuk, telefon, bilgisayar, yazıcı vb. demirbașlarla; kağıt, kalem, zımba vb. kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarının belirlenmesini ve teminini sağlar. Çalıșma ortamın temizliğini ve düzeninin sağlar.


3- Etüt Proje Birimi

Belediye görev ve sorumluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde, bașkanlık veya müdürlük makamı tarafından ilçenin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleștirilmesini istediği yapım ișlerine yönelik olarak hazırlanacak uygulama, röleve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaștırma, çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasından ve bunlara bağlı ișlerin yürütülmesinden sorumlu birimdir.

Arazi Çalıșmaları: Projesi çizilecek yere ait mülkiyetin tespiti, kuruma ait olmaması halinde;bașkanlık makamının ve diğer ilgili birimlerin bilgilendirilerek gerektiği hallerde kamulaștırma çalıșmaların veya gerekli protokollerin yapılmasını sağlar. Projenin uygulanacağı arazinin hali hazırının, zemin etüt ve gerektiği hallerde çevresel etki değerlendirme, fizibilite raporlarının hazırlanması veya hazırlatılmasını sağlar.

Proje Çalıșmaları: ihtiyaçlar ve arazi șartları göz önünde bulundurarak plan, kesit, görünüșve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren ön projeyi müdürlük makamına sunar. Müdürlük tarafından onaylanan ön projeye göre; yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inșaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği kesin projeyi onaylatarak, her turlu ayrıntının belirtildiği uygulama projesini ve buna bağlı olarak hazırlanan mahal listesini ilgili birime gönderir.


4- Yol Asfalt İșleri Birimi

Belediyenin hizmet alanı içerisinde yer alan her türlü araç ve yaya yollarının yapım, bakıma ve onarım çalıșmalarının yürütülmesinden sorumlu birimdir.
Yeni Yolların Açılması Mevcut Yolların Bakım ve Onarımının Yapılması: İdareninsorumluluk alan içerisinde yer alan bölgelerde imar planına uygun olarak yeni yolların açılmasını, açılan yollara stabilize serilmesini ve asfaltlama çalıșması yapılması ve/veya yaptırılmasını sağlar. Mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi için yol genișletme veya daraltma çalıșmaları yapar. Mevcut yollarda meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak amacıyla; asfalt, asfalt yaması çalıșmalarını yerine getir.

Diğer Kurum Kurulușlarlaİletișim ve Koordinasyon: UKOME ve AYKOME kararlarınınuygulanmasını, UKOME ve AYKOME ile iletișimin, koordinasyonun yürütülmesini sağlar. Trafiğin düzenlenmesi, yol, kaldırım, refüj, kavșak yapım ișleri ile ilgili yürütülen çalıșmalarda diğer kurumlarla iletișimi ve koordinasyonu sağlar. Altyapı kurulușları ve vatandașlar tarafından gerçekleștirilecek yol kazısı ile ilgili çalıșmalar için asfalt kırım izninin verilmesi ve meclis tarafından belirlenen rayiçler üzerinden bedelinin tespit ve tahsil edilmesini sağlar.
Trafik Akıșını Sağlama ve Düzenleme: Kendi görev ve sorumluluk alanı içerisinde yeralan bölgelerde trafik akıșının sağlıklı yürütülebilmesi gerekli planlamalar ve uygulamaları gerçekleștirir. Gerektiği hallerde trafik akıșını ve emniyetini arttırmak amacıyla ilgili kurum ve kurulușlardan gerekli izinler alınması ve/veya bilgilendirmelerin yapılması kaydıyla; hız kesici bariyer yapılması, yol ayırıcı çizgilerin çizilmesi, delinatörlerin, trafik ișaretlerini gösteren levhaların yerleștirilmesi vb. görevleri yürütür. Kıș aylarında kar ve donla mücadele çalıșmalarını yürütür.

Yaya Yolu, Kaldırım, Refüj Kavșak Yapılması ve Düzenlenmesi: Belediyenin hizmet alanıiçerisinde yer alan bölgelerde imar planına uygun olarak kaldırımların, yaya yürüyüș yollarının, refüj ve kavșakların yapılması, düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.
Gerekli Kaynakların Temini Sevk ve İdaresi: Yol yapım çalıșmaları ile ilgili olarak gerekliinsan kaynağı, araç, makine, yapı malzemesinin; temininden, üretiminden, kullanımından, depolanmasından, sevk ve idaresinden sorumludur. İșlerin sürekliliği sağlamak amacıyla gerekli planlamaları yapar ve yürütür. İdare tarafından bunların sağlamasının rantabl veya mümkün olmaması durumunda kamu ihale mevzuatı çerçevesinde temini için; gerekli talebinolușturulmasını sağlar. Bu șekilde ihale yoluyla gerçekleștirilen yapım, mal, danıșmanlık ve hizmet alımlarına yönelik kontrollük ișlemleri yürütür.
5- Makine İkmal Birimi

Mülkiyeti belediyeye ait olan motorlu araçların bakım ve onarımlarından sorumlu birimdir.

Bakım Onarım: Belediyenin demirbașına kayıtlı veya hizmet alımı yoluyla kiralanan (Sözleșme veya eklerinde bu yönde bir düzenleme bulunması kaydıyla) araçların periyodik bakımlarını yapar ve/veya yaptırır. Bu ișlemlere ilișkin plan ve programlamayı sağlar. Kaza veya kullanım hatasından kaynaklanan arızaların tamirini yapar veya yaptırır. Araç ve iș makinelerine ait ekipmanların montaj ve de montajlarını yapar.

Atölyelerin Kurulması ve Çalıștırılması: Tamir bakım ve onarım ișlemlerin yürütülebilmesi için gerekli, Tamir, torna-motor, oto elektrik, kaynak, makas, boya, lastik, yıkama-yağlama vb. atölyelerin kurulmasını ve çalıșmasını sağlar.

Destek Koordinasyon ve Denetim: Diğer müdürlüklere araçların sevk ve idaresi konusundayardımcı olur ve teknik destek sağlar. İlgili müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirerek, gerekli araç ve iș makinesini desteğini sağlar. Müdürlüğün ve diğer müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu motorlu araçların temin edilebilmesi için; ihtiyaç raporunu ve gerekli teknik dokümanı hazırlar. Araçların kullanım talimatnamelerine uygun olarak kullanılmasını sağlar ve denetler. Kullanım talimatnamesi bulunmayan, eksik olan veya güncellenmesi gereken araçlarla ilgili talimatnamelerin yazılmasını, değiștirilmesini ve güncellemesini yapar. Araçları kullanacak personelin yasal evraklarının uygunluğunu ve personelin yetkinliğini denetler. Müdürlük tarafından hizmet alımı yoluyla temin edilmiș araç ve iș makinelerinin denetimini, sevk ve idaresini sağlar. Kendi birimi bașta olmak üzere, müdürlük genelinde iș güvenliği ile ilgili önlemlerinin alınmasını ve bunların denetimini sağlar.

Gerekli Kaynakların Temini Sevk ve İdaresi: Birimin ihtiyacı olan yedek parça, malzeme,ekipman ve insan kaynağının temini, depolanması, sarfı, sevk ve idaresini sağlar. Verilen hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla bu kaynakların temini için gerekli planlamayı yapar ve uygular. Birimin kendi kaynakları ile gidermesi rantabl veya mümkün olmayan ișleriyle ilgili olarak; kamu ihale mevzuatı çerçevesinde mal veya hizmet alımını idari isler birimiyle koordineli olarak gerçekleștirir. İhale mevzuatı çerçevesinde gerçekleșen alımların yürütülmesinden ve denetlememesinden sorumludur.

Yasal İșlemlerin Yerine Getirilmesi: Araçlara ilișkin belgelerin yürüklükteki mevzuata uygunolarak tam ve eksiksiz olarak düzenlenmesini yapar veya yaptırır. Bu araçlara ait vergi, resim ve harçların mali hizmetler müdürlüğü tarafından ödenmesi için gerekli bilgilendirmenin yapılmasını sağlamak. Kanuni olarak yapılması zorunlu olan sigorta, araç muayenesi, plaka ve ruhsat çıkarılması vb. ișlemlerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak. Kullanım ömrünü tamamlayan araç ve iș makinelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hurdaya ayrılması için gerekli ișlemleri yapar.

Personel

MADDE 9- Muradiye İlçe Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü’nde, 03/07/2005 tarih ve5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile İçișleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 22/02/2007 tarih 26442 resmi gazete sayılı Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; bir müdür, yeterli sayıda personel görev yapar.

Unvanlarına göre personelin görev ve yetkileri așağıda sıralanmıștır.

1- Fen İșleri Müdürü

Belediye Bașkanı’nın ve/veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında;


1-Mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde re-organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iș ve ișlemlerin yeniden tanzimine ilișkin dâhili düzenlemeleri yapmak.

2-Müdürlüğü için, Bașkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliștirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak.
3-Bașkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve ișbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi șekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek.
4-Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak.

5-Müdürlüğün haberleșme ve evrak akıșını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaștırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek șekilde planlamak.

6-Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Bașkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak, 
8-Bașkanlıkça belirlenmiș zamanda amirine vermek.
9-Bașkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah etmek, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilișkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalıșmalarını temin etmek.

10-Organizasyon yapısında ve/veya iș tariflerinde zamanla doğacak değișiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirmek.

11-İș tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce vermek.

12-Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakması için birim yöneticilerden bir tanesini görevlendirmek.
13-Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalıșmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak.

14-Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iș metotları ve diğer ilgili mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüșüne sunmak.

15-Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve ișlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli șekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalıșma metotlarını geliștirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunmak, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin etmek.
16-Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirmek.

17-Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapmak ve tasdik etmek, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlamak.

18-Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalıșmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak.
19-Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalıșmaya, daha bașarılı olmaya teșvik etmek. Personelin çalıșmașevkini kıran ve verimini düșüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düșüșü veya bașka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek.

20-Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi șekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli șekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Bașkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüșalıșverișinde bulunmak.
21-Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak.

22-Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

23-Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan ișlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesinitemin etmek. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiș usullere göre imha etmek. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak.
 
24-Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilișkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.

25-Birinci sicil amiri olarak bağlı personelin çalıșmalarını değerlendirmek. 
26-Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlamak.
27-Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunmak.

28- 4857 İș Kanunun 2. Maddesi ve 6331 sayılı İș sağlığı ve Güvenliği Kanunun 3. maddesi 2. Bendi gereğince, müdürlüğün personelleri ve çalıșma alanları için 6331 sayılı İș sağlığı ve Güvenliği Kanunun hükümlerinin uygulanması bakımından ișveren vekili olarak görev yapar.

29-Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleștirmek.
30- Fen İşleri müdürü ilgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda biriminde çalışan personeller arasında görev ve iş dağılımı yaparak personelin görev ve sorumluluklarını yazılı olarak belirler ve tüm personele tebliğ ederek bir suretini özlük dosyalarında muhafaza eder.

2- Birim Yöneticileri (Șefleri)

1-Birim yöneticileri, müdürün üstlerine ve astlarına karșı olan görev ve sorumluklardan, kendi görev ve yetki alanına giren hususlarda, müdürlük makamına ve astlarına karșı sorumludur.
2-Kendi birimleri içerisinde müdürün bilgisi dahilinde görev dağılımını gerçekleștirmek.
3-Görev ve çalıșma konularıyla ilgili bilgi ve belge ve raporları, hazırlar ve müdürlük makamına sunmak.
4-Görev verilmesi halinde, müdürün yokluğunda müdürlük makamına vekalet etmek.
5-Birimin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli kaynakları talep ve temin etmek.

3- Diğer Personel

1-Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Bașkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliștirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermek.
2-Bașkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıștığı müdürlüğün uğraș alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranıș sergilemek.
3-Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iș ve ișlemleri yapmak.
4-Müdürlüğün kendisine tevdi edilen ișlerini en kısa zamanda ve en ekonomik șekilde icra ederek sonuçlandırmak.
5-Müdürlüğün haberleșme ve evrak akıșını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamak.
6-Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Bașkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iș ve ișlemleri yapmak, yürütmek.
7-Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliștirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak. Organizasyon yapısında ve/veya iș tariflerinde zamanla doğacak değișiklikler için kendini geliștirmek.
8-İșbölümü esasları dâhilinde, eș düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalıșmak.
9-Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iș metotları ve diğer ilgili mevzuata riayet etmek.
10-Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve ișlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli șekilde yürütülmesi için çalıșma metotlarını geliștirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak.
11-Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan ișlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve usulüne uygun muhafaza etmek.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeșitli Hükümler


Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 10)
 a) Fen işleri müdürü birimde çalışan tüm personelin (memur,kadrolu işçi, sözleşmeli personel, sürekli işçi vb.) disiplin amiri olup ilgi personeli her zaman denetlemeye yetkilidir.
 b)  Fen işleri müdürlüğünde çalışan tüm personeller kadro ve unvanlarına göre tabi oldukları mevzuattan doğan disiplin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik 

MADDE 11) Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa yürürlükte olan Fen işleri müdürlüğüne ait yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmenlikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 12) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

MADDE 14) Bu yönetmelik hükümlerini Muradiye  Belediye Başkanı yürütür.


SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf