sayfa iconBİRİMLER

Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü

KÜLTÜR VE SOSYAL İȘLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluș, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Kuruluș

 

MADDE 1) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur

 

Amaç

 

MADDE 2) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 3) Bu Yönetmelik Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını kapsar

 

Dayanak

 

MADDE 4) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıștır.

 

 

Tanımlar

 

MADDE 5) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

Bașkan

: .................

Muradiye Belediye Bașkanı,

Belediye

: .................

Muradiye Belediyesi,

Bașkanlık

: .................

Muradiye Belediye Bașkanlığı,

Büyükșehir

: .................

Van Büyükșehir Belediye Bașkanlığı,

Müdürlük

: .................

Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü,

 

 

 

 

 

 

MADDE 6- Müdürlüğün tanımı

 

T.C. Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayıșı ile Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kültürel ilișkilerin geliștirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalıșmaları yürütür. Kültür, sanat, turizm, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, eğitim, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent- ilçe tarihi bakımından önem tașıyan mekanların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapar.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Görev ve Sorumluluklar

MADDE 7) Müdürlüğün Görevleri

 

1) Kent halkının kaynașmasını, toplumsal moralin yükseltilmesi ve ortak bir kent kültürünün olușmasını sağlamak. Bu bağlamda Konferanslar, Paneller,Açık oturumlar,Seminerler,

Sergiler,Defileler,Multi Vizyon ve Dia gösterileri,Çeșitli konser ve gösteriler,Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları,Tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri,Halk oyunları kurslarıTürk sanat müziği ve Türk halk müziği kursları,Çeșitli kampanya ve törenler düzenlemek. Söz konusu organizasyonlara katılacak kișiler için gerektiğinde ulașım, konaklama ve yemek giderlerini karșılamak.

 

2) İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karșılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreșler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek.

 

3) Belediyemizin; kamu kurum ve kurulușları, üniversitelerle, sivil toplum kurulușlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, kamu yararı gözeten derneklerle, vakıflar, federasyonlar, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, spor klüpleriyle, meslek kurulușlarıyla sosyal ve kültürel ilișkilerini geliștirmek, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalıșma alanları olușturmak. Proje sürecinde yada sonunda çeșitli sosyal etkinlikler, geziler ve șenlikler ve düzenlemek.

 

4) Toplumda; sosyal ilișkilerin ve kültürel kimliğin geliștirilmesini hedefleyen, sosyal ilișkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliștirmek.

 

5) Resmi ve dini bayram kutlamaları, topluma mal olmuș kișiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.

 

6) İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalıșmaları hakkında bilgilendirmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kurulușları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalıșmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek.El ilanı, broșür, afiș, kitap, dergi, kitapçık, günün teknolojik koșullarına uygun olarak, CD, DVD, USB ve kısa film çalıșması yaptırmak ve bu çalıșmaların ilçe halkına, kamu kurum ve kurulușlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek kurulușlarına, sivil toplum kurulușlarına, hemșehri derneklerine, yurt dıșındaki temsilciliklerimize ve bașkanlıkça uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.Kültürel etkinliklerin duyurulması için her türlü afiș, vinil, CLP, Bilboard, megalight, digiboard, radyo yayını, yerel TV kanallarında duyuruları yapmak.Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.Üniversitelerle, sivil toplum kurulușlarıyla, eğitim ve sağlık kurulușlarıyla birlikte  proje ve çalıșma grupları olușturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.

7) Memleketimize ve milletimize mal olmuș; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar, sinema ve tiyatrocular, halk ozanları, spor ve bilim adamları gibi milli ve manevi șahsiyetlerle ilgili olarak; Anma etkinlikleri düzenlemek,Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yașatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

8) Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliștirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek.

9) İlçe halkının sosyal ve kültürel gelișimine katkı sağlamak amacıyla;

 

-Yurt içinde ve yurt dıșında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yașatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yașatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekanları gezip görmek ve kültür alıșverișinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

-Bu gezi ve sosyal etkinliklere ilçe halkının yanı sıra; kültür bakanlığı temsilcilerinin, il ve ilçe protokolünün, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, öğrencilerin belediye personelinin, sivil toplum kurulușlarının, meslek kurulușları ile Bașkanlıkça uygun görülen diğer kiși ve kurulușların katılmalarını sağlamak.

-Bu amaçla yapılacak olan programlarda bașkanlık makamının uygun görüldüğü zamanlarda kokteyl düzenlemek, yemek daveti vermek, ikramlarda bulunmak, kumanya ve su dağıtmak.

10) İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüș ve düșüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araștırması yapmak/yaptırmak.

 

11) İlçe halkının Eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda halkın bilgilendirilmesi bilinçlenmesi amacıyla kamu kurum ve kurulușları tarafından düzenlenecek olan sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeșitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlamak.

 

12) Yurt içi ve yurt dıșındaki kardeș belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

 

13) Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

 

14) Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, Ramazan etkinlikleriyle ilgili her türlü mal ve hizmet alımı ihalesini gerçekleștirmek.

 

15) İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeșitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunmak.

 

16) Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.

17) Ailenin korunması ve parçalanmıș ailelerin birleștirilmesine yönelik eğitim çalıșmaları düzenler, aile merkezlerinde ailelerin korunması yönünde, konusunda uzman kișilerden destek alınarak (seminer, panel, toplantı vb.) eğitici çalıșmalar yapmak.

 

18) Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde satılması yönünde çalıșmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.

 

19) Belirli gün ve haftalarda gereken duyarlılığı sergileyecek girișimlerde bulunur.

20) Yașlı ve engellilere yönelik çeșitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.

 

21) Gençlik, Rehberlik ve Danıșma Merkezleri olușturma girișimde bulunulur.

 

22) Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüș ve düșüncelerini tespit etmek amacı ile kamu oyu yoklaması ve araștırması yapar veya yaptırır.

 

23) Toplu Sünnet ve Nikah Șöleni düzenler.

24) Birleșmiș Milletler tarafından hazırlanan yașlı ilkeleri çerçevesinde onların bağımsızlık, katılım, bakım, kendini geliștirme ve itibar gibi prensiplere dikkat ederek hizmetleri sunar.

 

25) Bakacak kimsesi olmayanları bakım ve barındırma girișimlerinde bulunur.

 

26) Yersiz, Yurtsuz olanlara iș bulmak bunlardan garip olup, çalıșamayanları memleketine göndermek kimsesiz kadın ve çocukları koruma yönünde çalıșmalar yapar.

 

27) Göç, sosyal adaletsizlik, etik ve kültürel çatıșma, ahlaki çöküntü, rüșvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlașma, hızlı nüfus artıșı, sosyal etkinliklerin azlığı gibi sosyal sorunların tespiti yönünde araștırma, anket, kamu oyu yoklaması gibi çalıșmalar yapar.

28) Sosyal Hizmet alanında gönüllü katılım anlayıșı ile çalıșacak esaslar belirleyerek verimliliği arttıracak girișimlerde bulunur.

 

29) Evde bakım üniteleri, tedavi yöntemleri gibi etkinlikler için çalıșmalar yapacak esasları belirler.

30) Ailenin korunması yönünde eğitici çalıșma programları hazırlar.

 

31) Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.

 

32) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleștirir.

 

 

33) İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Etüt eğitim merkezleri açmak ve bu eğitim merkezlerinden öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarının, șehit ve gazi ailelerinin çocuklarının, yetim yada öksüz çocukların, engelli öğrencilerin istifade edebilmelerini sağlamak.

 

34) İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği almak isteyen kadınlarımıza, gençlerimize hizmet vermek.

 

35) İlçe halkına yönelik olarak; meslek edindirme, el beceri kursları, hobi, yabancı dil, bilgisayar, kișisel gelișim, drama, müzik, spor, v.b. alanlarda kurslar düzenlemek. Kurs sürecinde ve sonunda çeșitli sosyal etkinlikler, geziler ve șenlikler düzenlemek.

 

36) Meslek Edindirme Kurslarının, Etüt Eğitim Merkezlerinin, Anne Merkezlerinin, Spor Okullarının, Yaz Kurslarının ve Halk Kurslarının; her türlü demirbaș, alet edevat ve sarf malzemeleri ile öğretmen, usta öğretici, personel, araç gereç ve eğitim materyali ihtiyacını yürürlükteki mevzuata uygun bir șekilde temin etmek.

 

37) Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve sonunda gerek il ve ilçe merkezinde gerekse il dıșında çeșitli sosyal etkinlikler, geziler ve șenlikler düzenlemek.

 

38) İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalıșmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak. Bu kapsamda okulların ve öğrencilerin ihtiyaçı olan çeşitli eğitsel dökünmanların (Kitap,Dergi, Kırtasiye Malzemesi, Spor malzemesi, Demirbaş Malzemesi, Araç Kiralanması vb.) temin edilmesi.

 

39) Üniversitelerle, sivil toplum kurulușlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile ișbirliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemek.

 

40) Bașarılı öğrencileri teșvik edici ödül vermek.

41) Anne ve babası çalıșan çocukların okul öncesi dönemlerindeki eğitimlerine katkıda bulunmak için kreș veya sosyal tesislerde aile merkezleri adı altında açılan anasınıflarına anneleri ile birlikte gelen 3-6 yaș arası çocukların eğitim almaları sağlamak.

 

42) Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ile okuma salonları açmak.

 

43) Engellilerin ve madde bağımlıları tedavisi ve topluma kazandırılması yönünde çalıșmalar yapmak ve mekan tahsis etmek, rehabilitasyon merkezi açmak ve ișletmek. Sokak çocuklarını topluma kazandırmaya yönelik projeler üretmek, söz konusu çocukların eğitim alabilmelerine yardımcı olmak.

 

44) Sağlıklı bir nesil yetiștirilmesi amacıyla; sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanıșma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarıșmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen yarıșma ve turnuvalara katılmak, dereceye girenlere kupa ve ödüller vermek. Yaz spor kursları açmak

 

45) Sporun teșvik edilmesi ve geniș kitlelere ulașımının sağlanması amacıyla amatör spor klüplerine yardımlarda bulunmak.

 

46) İlçedeki ișsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve ișgücü kalitesini artırmak amacıyla; öncelikle ilçede ihtiyaç olan ve kolay öğrenilebilen iș kollarında Meslek edindirme kursları açmak ve bu kurslardan öncelikle ișsizlerin, kadınların ve engellilerin istifade edebilmelerini sağlamak.

 

47) Kültürümüzün bir parçası olan geneleksel elsanatlarına yönelik kurslar açmak bu kurslara gerekli olan mal ve malzemeleri almak, bölgemizin önemli turizm potansiyeli inci kefali balık göçü festivalini düzenlemek  vb. yöresel değerlerimizin korunması, yașatılması ve gelecek kușaklara aktarılması amacıyla her türlü çalıșmayı yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kuruluș ve Yönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri

 

Kuruluș ve Yönetim Planı

 

MADDE 8) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü ve Büroları așağıdaki isimlerden olușmuștur.

 1) Kültür ve Sosyal İșler Müdürü

 

 2) Kalem Bürosu

 

MADDE 9) Müdür Görev ve Yetkileri

 

1) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğünü Bașkanlık Makamına karșı temsil eder.

 

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kișidir. Müdürlüğün her türlü çalıșmalarını düzenler ve birinci derece imza yetkinse sahiptir.

 

3) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Derece Disiplin amiridir.

 

4) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyon sağlar.

 

5) Yasalarla ve Belediye Başkanı tarafından verilecek  her türlü ek görevi yapmak.

 

 

6) Belediyemize dıș ve iç kurumlardan, birim ve kișilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulașmasını ve arșivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.

 

7) Gençlerin eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor dallarında desteklenmesi amacıyla düzenleneceği etkinlik ve  yarıșmaların organizasyonlarını gerçekleștirir.

 

8) Vatandașlar arasındaki iletișimin, birlik ve beraberlik duygularının geliștirilmesine yönelik etkinlikler düzenler.

 

9) Halkın sinema, tiyatro, festival ve sanatsal etkiliklere olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar yapar.

 

10) Halkın eğitim ve kültür seviyesini artırmak maksadıyla kurs, panel, açıkoturum, sempozyum, seminer, toplantı vb etkinlikler düzenler.

11) Kültür ve Sosyal İşler müdürü ilgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda biriminde çalışan personeller arasında görev ve iş dağılımı yaparak personelin görev ve sorumluluklarını yazılı olarak belirler ve tüm personele tebliğ ederek bir suretini özlük dosyalarında muhafaza eder.

12) Müdürlüğüne ayrılmış bütçe ödeneğini ilgili mevzuat doğrultusunda harcama yetkilisi olarak kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmak.

13) Müdürlüğü ilgilendiren konularda gelen talepleri Belediye Başkanına, Belediye Meclisine ve ilgili kurumların bilgi ve onayına sunmak.

14) Belediye Başkanın vereceği diğer iş ve görevleri yapmak.

 

 

 

MADDE 10) Müdürlük Kalem Birimi

 

1) Müdürlüğe gelen-giden bütün evrakı Kültür ve Sosyal ișler Müdürüne çıkararak havalesini yaptıktan ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar ve cevap verilmesini sağladıktan sonra arșivlenmesini yapar.

 

2) Müdürlük personelinin sağlık, izin, özlük ișleri ile ilgili iș ve ișlemlerinin yazıșmasını yaptıktan sonra arșivlenmesini yapar.

 

3) Tașınır kayıt kontrol ișlemlerini yapar. Demirbaș kayıtlarını tutar, ekonomik ömrünü tamamlayan mallarının demirbaș düșümlerini yapar.

 

4) Belediyemize müdürlüğümüzle ilgili olarak gelen dilek ve șikayetler ile e-mail adresine gelen e-mailleri kontrol eder ve süresinde cevap verilmesini sağlar.

 

5) Müdürlük bütçesini hazırlar, her türlü ödeme dosyalarını düzenler gereği yapılmak üzere Mali hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

 

 

MADDE 11) Müdürün Sorumluluğu

Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Bașkan Yardımcıları ile Belediye Bașkanına karșı sorumludur.

 

MADDE 12) Koordinasyon

 

1) Müdürlükler arası yazıșmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

 

2) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Bașkan Yardımcısının parafı, Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

3) Yapılan ișlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İșleri Müdürlüğünden veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüș alınabilir.

 

 

Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 16) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

1) 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu,

 

2) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

 

3)4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmeleri  Kanunu,

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu;

7) 4857 sayılı İș Kanunu,

8) 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 9) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

 

10) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

 

11) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

 

Denetim ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 17)

 

 a) Kültür ve Sosyal İşler müdürü birimde çalışan tüm personelin (memur,kadrolu işçi, sözleşmeli personel, sürekli işçi vb.) disiplin amiri olup ilgi personeli her zaman denetlemeye yetkilidir.

 b)  Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğünde çalışan tüm personeller kadro ve unvanlarına göre tabi oldukları mevzuattan doğan disiplin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik

 

MADDE 18) Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğüne ait yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmenlikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 19) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 20) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

MADDE 21) Bu yönetmelik hükümlerini Muradiye  Belediye Başkanı yürütür.

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf