sayfa iconBİRİMLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

MADDE 1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İlgili mevzuatta belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere;5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.

 

Tanımlar

 

MADDE 2) Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.

Müdürlük : ................Muradiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür      : ............... Muradiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

 

Çalışma İlkeleri

 

MADDE 3) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalıșma ilkeleri, așağıda sıralandığı gibidir.

a ) Bu yönetmeliğin Temel İlkeler bașlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

b) Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızda , Belediyeyi sahiplenme duygusunu olușturmaya  çalıșmak.

c) Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında temin ve teslim etmek.

d) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlara katılmak.

e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik sağlamak.

f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik sağlamak.

 

Personel Yapısı

 

MADDE 4) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, memur, ișçi ve sözleșmeli personelden oluşmaktadır.

 

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; İç Hizmetler, İhale Takip Birimi, Satın Alma Birimi,  Güvenlik Birimi, İdari ve Mali İşlemler konularıyla ilgili alt birimlerden olușur.   Belediye Bașkanı organizasyon yapısını re’sen değiștirmeye yetkilidir.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 6) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a) İhale ve Satın Alma İș ve İşlemleri

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İș Kanunu,5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği dair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

c) Bașkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen tașınır mal ve tüketim malzemelerine ilișkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

ç) Belediye Menkul ve Gayrimenkullerinin satış ve kiralanması işlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun bir șekilde yapmak ve sonuçlandırmak.

d) Müdürlüklerin ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet, yapım ve danıșmanlık ișlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre temin etmek.

e) Müdürlüklerden gelen ihtiyaçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22-d maddesine uygun olarak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleștirmek.

f) Faaliyet alanına giren ișlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, tașınır mal kayıt ve kontrol ișlemlerini yapmak.

g) Müdürlüklerin günlük ihtiyaçlarını karșılamak.

 

Hizmet Binası İdare Amirliği

 

MADDE 7) Hizmet binası idare amirinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Belediye hizmet binaları ile Belediyenin uhdesinde bulunan yapı ve tesislerin;

b) Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, data hatları abonelik ișlemlerini ve sözleșmelerini yapmak,

c) Kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak,

ç) Gerektiğinde mevcut aboneliklerin iptal ișlemlerini yapmak.

d) Belediye hizmet binasının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, kalorifer tesisatı, klima tesisatı, haberleșme tesisatı, TV tesisatı gibi bilimum tesisatlarının; her an güvenli, etkin ve verimli çalıșmasını sağlamak, Bunun için her türlü ön hazırlığı yapmak ve her türlü tedbiri almak.

e) Belediye binası asansörlerin ve tüm aksamlarının; Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre yapmak veya yaptırmak, yetkili servis ya da firmalarla kontrol ve bakım sözleșmesi yapmak, Asansörlerin bakım ve tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri usulünce temin etmek,

f) Belediye hizmet binasındaki; İç mekanların, koridorların, lavabo ve tuvaletlerin günlük temizliklerini yapmak veya yaptırmak. Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak. Lavabo ve tuvaletlerin temiz su ve pis su hatlarındaki tıkanıklık ve arızaların ivedilikle giderilmesini sağlamak.

g) Belediye hizmet binasının giriș ve çıkıș bölgeleri ile bahçesinin temizliğini; yaz, kıș ve bahar mevsimlerindeki iklim koșullarının gerektirdiği șekilde yapmak. Buzlanma, su ve çamur baskınlarında gerekli tedbirleri alarak acil müdahalede bulunmak.

ğ) Belediye hizmet binasını periyodik olarak - veya acil ihtiyaç durumunda - her türlü hașereye karșı ilaçlamak. Gerektiğinde, Temizlik İșleri Müdürlüğü’nden bu konuda destek almak.

h) Resmi bayramlarda, törenlerde, anma ve sosyal etkinliklerde; sosyal etkinliği düzenleyen birime yardımcı olmak.

ı) Belediyemiz Hizmet Binası ve buna bağlı toplantı salonlarının düzen, tertip ve temizliğini yaparak ihtiyaca göre kamu ve tüzel kișilere tahsis etmek.

 i) Belediye hizmet binaları ile Belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekânların; Belediye binası ve birimlerin ihtiyaç gördüğü yerler ile belediyece düzenlenen faaliyetlere özel güvenlik hizmetlerini sağlamak. Gerekli görülen bina girișlerine; duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemleri kurmak. Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurmak. Bu hizmetler için gerekli ihale ișlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak. Müdürlüğümüzün karșılanan ihtiyaçlarının ödemesi için gerekli ödeme evraklarını ve hak edișleri düzenlemek.

j) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı tașınır mallar ile bu tașınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleștirmek.

 

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri

MADDE 8) Destek Hizmetleri Müdürünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

a) Bașkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kurulușlarına, meslek kurulușlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kișilere karșı șahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla Müdürlüğü temsil etmek.

b) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iș ve ișlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 c) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir șekilde sevk ve idare etmek.

d) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kurulușlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak.

e) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı yada Encümen Kararı gerektiği durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Bașkanlık Makamına sunmak.

f) Bașkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

g) 4857 Sayılı İș Kanunun 2. Maddesi ve 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 3. Maddesi 2. Bendi gereğince müdürlüğün personelleri ve çalıșma alanları için 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından ișveren vekil olarak görev yapılır.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri

MADDE 9) Destek Hizmetleri Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a)Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karșı doğrudan; Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karșı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla,şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

ç) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İșleri Müdürlüğünden veya belediyeyi temsilen yetkili avukata görüș sormaya,

d) İșlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

e) Destek hizmetleri müdürü ilgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda biriminde çalışan personeller arasında görev ve iş dağılımı yaparak personelin görev ve sorumluluklarını yazılı olarak belirler ve tüm personele tebliğ ederek bir suretini özlük dosyalarında muhafaza eder.

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları

MADDE 10) Destek Hizmetleri Müdürünün sorumlulukları, așağıda sıralandığı gibidir. Temsil ettiği Müdürlüğün ve Müdür olarak kendinin görev alanına giren konulardaki iș ve ișlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden;

a) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c) Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d)Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına yada kurullara, karșı sorumludur.

e)Birim Müdürleri, temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iș ve ișlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Bașkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Sayıștay’a, İlgili Bakanlıkların denetim organlarına, Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

 

 MADDE 11) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

c) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g) 4857 sayılı İș Kanunu,

ı) 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i) 5188 sayıl Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

j) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer tüm mevzuatlar.

 

 

Denetim ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 12),

 a) Destek hizmetleri müdürü birimde çalışan tüm personelin (memur,kadrolu işçi, sözleşmeli personel, sürekli işçi vb.) disiplin amiri olup ilgi personeli her zaman denetlemeye yetkilidir.

 b)  Destek hizmetleri müdürlüğünde çalışan tüm personeller kadro ve unvanlarına göre tabi oldukları mevzuattan doğan disiplin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik

 

MADDE 13) Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa yürürlükte olan destek hizmetleri müdürlüğüne ait yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yönetmenlikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 14) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

 

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 15) Bu yönetmelik hükümleri Muradiye Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte  yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

MADDE 16) Bu yönetmelik hükümlerini Muradiye  Belediye Başkanı yürütür.

 

 

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf